Förvaltningens organisation

Svalövs kommun består av en gemensam förvaltning som i sin tur arbetar i sektorer och enheter.

Förvaltningens uppdrag och strävan är att leverera bästa möjliga verksamhet och resultat för kommunens invånare, företag och besökare i Svalövs kommun.

Kommunens ledningsgrupp

I kommunens ledningsgrupp ingår följande tjänstepersoner:

 • Stefan Larsson, kommunchef
 • Åke Svensson, utbildningschef
 • Marléne Andersson, tf. socialchef för social sektor & sektor vård och omsorg
 • Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
 • Michael Andersson, administrativ chef
 • Inger Offesson Persson, tf ekonomichef
 • Cecilia Hagström, HR-chef
 • Hanna Åstrand, utvecklingschef
 • Michael Wide, digitaliserings- & it-chef

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att stödja kommunövergripande verksamhet.

Kommunledningskontoret består av:

 • Administrativa enheten
 • Beredskap- och säkerhetssamordning
 • BT Kemi Efterbehandling
 • Ekonomienheten
 • Kultur- och fritidsenheten
 • HR-enheten
 • IT-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Näringslivs- och turismenheten
 • Räddningstjänsten
 • Utvecklingavdelningen

Sektor utbildning

Sektor utbildning ansvarar för och driver kommunens egna skolor. I verksamheten ingår även biblioteksverksamheten och kulturskolan.

Tillförordnad utbildningschef är Åke Svensson.

Verksamhetens ansvarsområden:

 • Bibliotek
 • Förskola
 • Grundskola
 • Kulturskola
 • Gymnasium
 • Särskola

Det politiska ansvaret för verksamheten har bildningsnämnden.

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den fysiska planeringen i form av bland annat bostadsförsörjning, översiktsplanering, detaljplanering, infrastruktur samt exploateringsfrågor. Sektorn har även ansvar för miljöstrategiska frågor, trafikplanering, lokalförsörjning, bygglov, bostadsanpassning samt förvaltning av kommunens markreserv.

Samhällsbyggnadschef är Mats Dahlberg.

Verksamhetens ansvarsområden:

 • Översikts- och detaljplanering
 • Mark- och exploateringsfrågor
 • Infrastrukturplanering
 • Trafikplanering
 • Miljöstrategiska frågor
 • Karta/GIS
 • Lokalförsörjning
 • Bygglov
 • Bostadsanpassning
 • Beställare gentemot Svalövs Kommunservice AB avseende drift och underhåll av kommunens gator, parker, fritidsanläggningar, naturområden och exploateringstomter.

Det politiska ansvaret för bygglov och bostadsanpassning har myndighetsnämnden. Övriga frågor inom sektorn ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för.

Sektor social

Sektor social ansvarar innefattar familjehem, placeringar, vård, försörjningsstöd, flyktingmottagning, arbetsmarknadsfrågor samt insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Tillförordnad socialchef är Marléne Andersson.

Verksamhetens ansvarsområden:

 • Arbete, integration & välfärd
 • Stöd- & socialpsykiatrinboende
 • Utredning- & uppföljningsenheten
 • Öppna insatser, socialpsykiatri

Det politiska ansvaret för verksamheten har socialnämnden.

Sektor vård & omsorg

Sektor vård och omsorg innefattar omsorg om äldre och funktionshindrade med flera, hälso- och sjukvård, folkhälsofrågor samt beställning av kost- och städtjänster för egen verksamhet.

Tillförordnad socialchef för vård & omsorg är Marléne Andersson.

Verksamhetens ansvarsområden:

 • Anhörigsamordning
 • Daglig verksamhet
 • Hemsjukvård
 • Hemvård
 • Hemtagningsteam
 • Korttidsboende
 • LSS
 • Mobila teamet
 • Myndighetsutövning
 • Nattpatrull
 • Personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice
 • Särskilda boenden

Det politiska ansvaret för verksamheten har vård- och omsorgsnämnden.

Bolagskoncern i Svalövs kommun

Bolagsstyrningsmodell i Svalövs kommun

I september 2020 fattade kommunfullmäktige i Svalövs kommun beslut om att bilda en bolagskoncern som ägs helt av kommunen. De kommunägda bolagen i koncernen ska hantera främst bostäder, fastigheter, måltidsservice och gatuunderhåll. Koncernens moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, ska företräda Svalövs kommuns långsiktiga mål och strategiska intressen samt utöva ägarstyrning i bolagskoncernen.

En konsekvens av den nya bolagsorganisationen blir att tidigare Svalövslokaler AB delas i två delar. Den ena delen bildar Svalövs Samhällslokaler AB och den andra Svalövs Kommunservice AB. Svalövs Kommunservice AB kommer även att ansvara för städservice, måltidsservice och gata/park. De verksamheter som främst påverkas av bildandet av Svalövs Kommunhus AB och Svalövs Kommunservice AB är kommunledningskontoret och samhällsbyggnadssektorn.

Det huvudsakliga syftet med den nya bolagsstyrningsmodellen är att uppnå en mer sammanhållen ägarstyrning för de kommunala bolagen. Detta genom att:

 • Koncernens moderbolag företräder Svalövs kommuns långsiktiga mål och strategiska intressen samt utövar ägarstyrning i bolagskoncernen.
 • Roller och ansvarsområden förtydligas genom att bolagspolicy antas som ramverk för styrning av kommunal verksamhet i bolagsform.
 • AB Svalövslokaler delas i en lokaldel och en fastighetsservicedel, med nya bolagsordningar och ägardirektiv. Detta i syfte att förtydliga uppdraget för de kommunala bolagen och utveckla verksamheten till ökad nytta för Svalövs kommun och dess medborgare.