Nämnder, styrelser & bolag

I Svalövs kommun finns följande nämnder, styrelser och bolag som ansvarar för den kommunala verksamheten som bedrivs i kommunen.

Nämnder & styrelser

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen samt i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. En annan viktig uppgift för nämnderna är att bereda fullmäktiges ärenden och ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige.

Klicka här så hittar du nämndernas reglementen och delegationsordningar Öppnas i nytt fönster.

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Bildningsnämnden och ledamöter

Bildningsnämndens presidium

Ordförande: Kim Hellström (SD)
1:e vice ordf är Anna Berg von Linde (M)
2:e vice ordförande: Émilie Lundgren (S)

Förtroendevalda i Bildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsområde
Bildningsnämndens ansvarsområden är förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur och fritid, samt beställning av kost- och städtjänster för egen verksamhet. Nämndens ansvarsområde omfattar vidare den verksamhet som förskola och skola utför, genom insatser till barn i behov av särskilt stöd m.m i enlighet med skollagen.

Krisledningsnämnden och ledamöter

Krisledningsnämndens presidium

Ordförande: Teddy Nilsson (SD)
1:e vice ordförande: Anna Berg von Linde (M)
2:e vice ordförande: Jan Zielinski (S)

Förtroendevalda i Krisledningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndighetsnämnden och ledamöter

Myndighetsnämndens presidium

Ordförande: N E Jörgen Persson (SD)
Vice ordförande: Kent Kronqvist (S)

Förtroendevalda i Myndighetsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsområde
Myndighetsnämnden behandlar ärenden som rör myndighetsutövning inom bygglov, bostadsanpassning och räddningstjänsten, alkoholtillstånd samt spel- och lotteritillstånd.

Samhällsbyggnadsnämnden och ledamöter

Samhällsbyggnadsnämndens presidium

Ordförande: Stefan Pettersson (M)
1:e vice ordförande: Mats Hannander (SD)
2:e vice ordförande: Niklas Bohn (S)

Förtroendevalda i Samhällsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsområde
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är plan och utredning, mark och exploatering, investering, teknik, trafik, infrastruktur, gata, trafik, kollektivtrafik, park, naturvård, kost, städ, renhållning, vatten och avlopp samt strategiskt miljöarbete.

Socialnämnden och ledamöter

Socialnämndens presidium

Ordförande: Aase Jönsson (KD)
1:e vice ordförande: Anna Berg von Linde (M)
2:e vice ordförande: Anneli Persson (S)

Förtroendevalda i Socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsområde
Socialnämndens ansvarsområden innefattar familjehem, placeringar, vård, försörjningsstöd, flyktingmottagning, arbetsmarknadsfrågor samt insatser för barn i behov av särskilt stöd. Nämnden ansvararar även för vård av och omsorg om äldre och funktionshindrade med flera, hälso- och sjukvård, samt beställning av kost- och städtjänster för egen verksamhet.

Valnämnden & Valberedningsnämnden och ledamöter

Valnämndens presidium

Ordförande: Hans Lindström (SD)
Vice ordförande: Bedrija Halilovic (S)

Förtroendevalda i Valnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsområde
Nämnden organiserar och genomför de allmänna valen i Sverige och valet till EU-parlamentet.

Valberedningsnämnden

Ordförande: Ingrid Ekström (SD)
Vice ordförande: Bedrija Halilovic (S)

Förtroendevalda i Valberedningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisionen och ledamöter

Kommunrevisionens presidium

Ordförande: Mikael Hellman (SD)
Vice ordförande: Elisabeth Andersson (C)

Förtroendevalda i Revisionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsområde
Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet. Revisorerna ska pröva om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Överförmyndare och ledamöter

Helägda bolag

Svalövs kommun har flera helägda bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Svalövs Kommunhus AB

Ordförande: Teddy Nilsson (SD)
1: vice ordförande: Anna Berg von Linde (M)
2:e vice ordförande: Anneli Persson (S)

Förtroendevalda i Svalövs Kommunhus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AB SvalövsBostäders styrelse

Ordförande: Sten Wendel (M)
1:e vice ordförande: Conny Törncrantz (SD)
2:e vice ordförande: Kent Kronkvist (S)

Förtroendevalda i AB SvalövsBostäders styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SvalövsBostäder ägs till 100 % av Svalövs kommun. Bolaget bygger och förvaltar bostäder i Svalövs kommun.

Svalövs Samhällslokaler AB

Ordförande: Stefan Pettersson (M)
1:e vice ordförande: Mats Hannander (SD)
2:e vice ordförande: Niklas Bohn (S)

Förtroendevalda i Svalövs Samhällslokaler AB:s styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svalövs Kommunservice AB

Ordförande: Stefan Pettersson (M)
1:e vice ordförande: Mats Hannander (SD)
2:e vice ordförande: Jan Zielinski (S)

Förtroendevalda i Svalövs Kommunservice AB:s styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svalövs Utveckling AB

Svalövs Energi AB

Ordförande: Mats Hannander (SD)
1:e vice ordförande: Sten Wendel (M)
2:e vice ordförande: Niklas Bohn(S)

Förtroendevalda i Svalövs Energi AB:s styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delägda bolag

Svalövs kommun är delägare i flera bolag tillsammans med andra kommuner.

LSR:s styrelse - Landskrona-Svalövs Renhållnings AB

Svalövs kommuns förtroendevalda i LSR:s styrelse:

Vice ordförande: Mats Hannander (SD)
Ledamot: Kent Kronqvist (S)
Suppleant: Agneta Sörensson (M)

Förtroendevalda i LSR:s styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSR ägs till 75 procent av Landskrona kommun och 25 procent av Svalövs kommun. LSR:s huvuduppgift är att ta emot, sortera, upparbeta och behandla regionens hushålls- och industriavfall samt erbjuda rådgivning, transporter, källsorterings- och insamlingssystem.

NSVA:s styrelse - Nordvästra Skånes Vatten & Avlopps AB

Svalövs kommuns förtroendevalda i NSVA:s styrelse:

Ledamot: Teddy Nilsson (SD)
Suppleant: Jan Zielinski (S)

Förtroendevalda i NSVA:s styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydvatten AB:s styrelse

Svalövs kommuns förtroendevalda i Sydvatten AB:s styrelse:

Ledamot: Anna Berg von Linde (M)

Förtroendevalda i Sydvatten AB:s styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalförbund

Svalövs kommun är medlem i flera kommunalförbund.

Finsam Landskrona - Svalöv

Svalövs kommuns förtroendevalda i Finsam Landskrona - Svalöv:

Ledamot: Aase Jönsson (KD)

Förtroendevalda i kommunalförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalförbundet Medelpunkten direktionen

Svalövs kommuns förtroendevalda i Kommunalförbundet Medelpunkten direktionen:

Ledamot: Anna Berg von Linde (M)

Förtroendevalda i kommunalförbundet Medelpunkten direktionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Söderåsens miljöförbund

Svalövs kommuns förtroendevalda i Söderåsens miljöförbund:

Ledamot: Agneta Sörensson (M)
Ledamot: Jan Zielinski (S)
Ersättare: Conny Törnkrantz (SD)
Ersättare: Torbjörn Ekelund (L)

Förtroendevalda i Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du en komplett förteckning på alla som representerar Svalövs kommun i olika organ. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I förteckningen kan du se vilka personer som representerar Svalövs kommun i interna och externa organ samt övriga förtroendeuppdrag.