Ärenden, handlingar & protokoll

I kommunens webbdiarium kan du söka på ärenden och dokument. Du kan också söka på mötestillfällen för att få upp kallelser, protokoll och mötesunderlag. Protokoll från kommunens olika styrelser och nämnder publiceras också här på sidan.

Webbdiarium

I diariet hittar du våra registrerade handlingar, utom de som innehåller sekretess. Det är inte heller möjligt att se handlingar som innehåller vissa personuppgifter, med hänsyn till personuppgiftslagen (GDPR). Du kan i dessa fall se att en handling har kommit in, skickats eller upprättats.

Du kan söka i följande diarier:

  • Kommunstyrelsen.
  • Bildningsnämnden.
  • Vård- och omsorgsnämnden.
  • Socialnämnden.
  • Samhällsbyggnadsnämnden.
  • Myndighetsnämnden.
  • Valnämnden.
  • Överförmyndaren.
  • Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

Får du problem när du söker i diariet?
kontakta registrator på telefon: 0418-47 50 00 (via växel), eller via e-post.

Protokoll styrelser, nämnder och råd

Kommunfullmäktige

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kommunfullmäktiges presidium

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kommunstyrelsen

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kommunstyrelsens personalutskott

Upphörde 2022-12-31

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Bildningsnämnden

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden behandlar ärenden som rör myndighetsutövning inom bygglov, bostadsanpassning och räddningstjänsten, alkoholtillstånd samt spel-och lotteritillstånd.

Då myndighetsnämndens protokoll innehåller personuppgifter publiceras de inte på kommunens webbplats.

För att ta del av ett protokoll, kontakta nämndsadministrationen:
Telefon: 0418-47 50 88
E-post

Revisionen

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protolkoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Socialnämnden

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Valnämnden

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Vård- och omsorgsnämnden

Upphörde 2022-12-31

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019