Överklaga ett kommunalt beslut

Du som bor i Svalövs kommun kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Alla som är folkbokförda i kommunen eller äger fast egendom i kommunen har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten eller nämnderna.

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till domstol (förvaltningsrätten). Detta förfarande kallas för laglighetsprövning. Tidigare kallades det för kommunalbesvär. Det är förvaltningsrätten som tar ställning till om du har rätt att få saken prövad.

En laglighetsprövning måste lämnas in skriftligt till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På riksdagens webbplats kan du läsa om hur en laglighetsprövning går till  Länk till annan webbplats.i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om förvaltningsrätten bifaller ditt överklagande, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste tas upp på nytt av kommunen för det fall ett nytt beslut ska fattas.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du som regel överklaga det genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det är endast den som beslutet angår som kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär. Ett sådant överklagande ska skickas eller lämnas in till kommunen. Det är nämligen kommunen som i dessa fall tar ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid.

Om beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Som regel har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Tiden räknas från den dag du tog del av beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

» Läs om att överklaga kommunens beslut på förvaltningsrättens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

» Läs om att överklaga kommunens beslut på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Överklaga beslut från kommunens överförmyndare

Beslut som fattas av överförmyndaren är överklagningsbara. Beslut kan bara överklagas av de som är behöriga enligt 20 kap. föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill överklaga ett beslut måste detta göras skriftligt inom 3 veckor från att ställföreträdaren/huvudmannen fick ta del av beslutet. Överklagan av beslut ska ställas till tingsrätten men skickas till överförmyndaren för rättstidsprövning, det vill säga, om din överklagan kommit in i rätt tid.

Det viktigaste är att du i överklagan argumenterar för varför du anser att myndigheten har fattat ett felaktigt beslut. Skriv även vilken akt eller vilket målnummer det gäller. I överklagan ska det framgå;

  • Vilket beslut som överklagas
  • Vem beslutet avser
  • Vilka omständigheter som gör att beslutet anses vara felaktigt
  • Vilken ändring man vill ha
  • Övriga omständigheter du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid prövning.
  • Vill du åberopa bevis ska dessa också uppges.

Om du vill överklaga tingsrättens beslut kan du göra detta till hovrätten men du ska skicka in överklagan till tingsrätten. För att hovrätten ska ta upp en överklagan krävs ett prövningstillstånd, det innebär att man behöver argumentera för varför hovrätten ska ge prövningstillstånd, till exempel att det vore av intresse för rättstillämpningen att målet tas upp eller att överförmyndarens beslut är uppenbart fel.