Bostadsanpassning

Bild på skrivbord med riktning och mätinstrument.

Foto: Mostphotos.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller en kognitiv funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Anpassningsåtgärder

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad som till exempel att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller ordna en ramp vid entrén. Ett krav är att det ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning och att åtgärderna ska vara nödvändiga.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet

Ett beviljat bostadsanpassningsbidrag betyder inte att det är fritt fram att utföra anpassningar utan hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens medgivande, vilket framgår av bestämmelser i hyreslagen och bostadsrättslagen.

Det är därför viktigt att du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsförenings styrelse för att få ett medgivande. Detta bör vara skriftligt och till exempel omfatta att sökta åtgärder får utföras och vad som gäller när du flyttar.

Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som bidrag beviljats för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske.

Om du planerar att byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. För att få bidrag vid köp eller byte av bostad krävs att nödvändiga åtgärder för att anpassa bostaden inte bedöms som kostnadskrävande eller att det finns särskilda skäl för att välja just den bostaden.

Vid nybyggnad

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" som finns i vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller beställ den hos Svalövs kommun på telefon 0418 47 50 98.

Ansökan skickas till kommunen tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.
Kontaktuppgifter Äldreservice Öppnas i nytt fönster.

För att kommunen ska kunna bedöma vad som kan anses vara en skälig kostnad för sökta åtgärder ska även kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning bifogas ansökan.

Handlingarna skickas till:

Svalövs kommun
Bostadsanpassning
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv

Om du vill veta mer

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, eller behöver hjälp med din ansökan kontaktar du vår handläggare på telefon 0418-47 50 98, eller via e-post.

Vad händer när ansökan är gjord?

Utredning och beslut

När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar ett skriftligt beslut utifrån lagen om bostadanpassningbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Beställning av arbetet

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag ansvarar du för att beställa arbetet som ska utföras. Du väljer och anlitar en entreprenör. Konsumenttjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller mellan dig och entreprenören du anlitar.

Reparationer och underhåll

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll. Du kan däremot ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag såsom hissar, bidésits med spol- och torkfunktion och dörröppningsautomatik.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget.

Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning.

Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Du kan be kommunens handläggare om hjälp

Om du behöver hjälp exempelvis med att ta in offerter, välja entreprenör, betala fakturan eller något annat som rör ansökan kan kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag hjälpa dig.

Om du överlåter detta åt kommunen via fullmakt innebär det inte att kommunen tar över ansvaret för det arbete som utförs av entreprenören. Det är fortfarande du som är avtalspart med entreprenören och konsumenttjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller mellan dig och entreprenören.

Har du fått bidrag för installation av lift ute eller inne?

För att din lift/hiss skall fungera på bästa sätt och att du ska känna dig trygg när du använder den bör den genomgå service årligen.

Enligt Boverkets föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår det att hissens ägare eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att hissen drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.

I föreskrifterna framgår det bland annat att den som äger eller annars ansvarar för anordningen ska se till att det förs en journal.

Denna service utförs av behörig firma som det lift/hissföretag som monterat din lift har avtal med.

Installationsbesiktning sker då liften/hissen monterats. Därefter sker service och besiktning enligt lift/hissföretagets rekommendationer. Om du tecknar serviceavtal med lift/hissföretaget behöver du inte själv hålla reda på när det är dags för service eller besiktning utan lift/hissföretaget hjälper dig.

Om du behöver reparera liften

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan bidrag lämnas för reparation av teknisk avancerad utrustning som har anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag, om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll. Med reparation jämställs underhåll och kontinuerlig besiktning.

Enligt Boverkets riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska ansökan om bostadsanpassningsbidrag göras även för reparationer. Faktura för reparation skickas från entreprenör till sökande som ansöker om bidrag för reparationen. Ansökningsblankett hittar du på kommunens hemsida eller genom handläggare.

Kopia på faktura och uppgift om bank, clearingnummer och bankkontonummer dit kommunen skall överföra beviljat bidraget skickas till kommunen. Sökande får efter ansökan ett överklagningsbart beslut.

Liften är din egendom, med detta följer ett ansvar att bevara funktionen på denna. Bidrag lämnas inte för reparation som orsakats av oaktsamhet, skadegörelse eller borttagning av material som fastnat.