Anhörigstöd

Foto på ett äldre par i en park.

Hjälper, stöttar eller vårdar du en familjemedlem, vän eller granne på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning?

På kommunens anhörigstöd kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation. Vi utgår alltid från dina behov och dina utgångspunkter när vi utformar stödet för dig.

Att stödja och hjälpa en närstående är självklart för många, men det kan också bitvis vara tungt och ibland kännas ensamt. Den som vårdar en närstående tar ett stort ansvar och gör en oerhört värdefull insats, men glömmer inte sällan bort sina egna behov. För att orka hjälpa och vårda en närstående kan du också ibland behöva stöd och avlastning.

Anhörigstödet i Svalöv finns för att stärka dig som anhörig genom att erbjuda en plattform för gemenskap, kunskap och för olika sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Vi på anhörigstödet finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss.

Vem är anhörig?

Anhörig är du som stöttar, vårdar eller hjälper en familjemedlem, vän eller granne, ung eller gammal, som på grund av en långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd. Att kalla sig anhörig är inte kopplat till hur omfattande vård man ger och inte heller till om den närstående bor hemma eller på ett särskilt boende.

Vad kan vi göra för dig?

Direkt stöd

Anhörigstödet utformas alltid utifrån dina behov och aktuella livssituation. Det direkta stödet som vi erbjuder dig är t.ex.

  • Information om olika stödformer.
  • Råd och stöd genom enskilda stödsamtal.
  • Samtalsgrupper där du träffar andra i en liknande situation.
  • Föreläsningar och temakvällar.
  • Sociala aktiviteter som till exempel caféträffar.
  • Aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande.

För att ta del av detta direkta stöd till dig som anhörig, kontakta anhörigsamordnaren:
0418-47 54 65
E-post

Indirekt stöd

Stödinsatser som den enkilde kan ansöka om när den anhörige som normalt vårdar inte kan, vill eller orkar ge vård. Detta kommunala stöd ska då ersätta stödet från den anhörige. I Svalöv kan den enskilde bland annat ansöka om följande stöd:

  • Avlösning i hemmet. Tanken är att den anhörige ges tid till återhämtning, egna aktiviteter och socialt umgänge. Avlösningen utförs i hemmet av personal från hemvården. Man kan beviljas upp till tio avgiftsfria timmar avlösning per månad.
  • Växelvård. Med växelvård avses en planerad, regelbundet återkommande vistelse på ett korttidsboende för din närstående.
  • För ett mer akut behov av en tillfällig vistelse på ett korttidsboende.
  • Dagverksamhet för den med kognitiv svikt. På dagverksamheten på Ängslyckans särskilda boende ges möjlighet till stimulans och meningsfull sysselsättning för den enkilde med kognitiv svikt medan den anhörige får tid för egna aktiviteter och vila.

För ansökan om indirekt stöd
Kontakta kommunens biståndshandläggare inom Vård och omsorg via kommunens växel:
0418-47 50 00.

Insatser som faller inom LSS
För insatser som faller inom LSS, kontakta biståndshandläggarna för LSS via kommunens växel på: 0418-47 50 00.

Är du anhörig till någon med kognitiv svikt?

I Svalöv finns en demenssjuksköterska som ger råd, stöd och information till anhöriga och den som lever med kognitiv svikt.

Demenssjuksköterskan nås på:
0418-47 52 11
E-post

Läs mer om demensvård. Öppnas i nytt fönster.

Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa eller ett missbruk?

Är du anhörig eller medberoende till någon med missbruks- eller beroendeproblematik eller som lider av psykisk ohälsa kan du vända dig till:

Öppenvården Viva
0418-66 52 63
0709-47 50 55
0709-47 52 05

Socialsekreterarna
Med särskild inriktning mot missbruk och psykiskohälsa
0418-47 50 62
0418-47 50 74

Är du anhörig men är minderårig?

Barn som är anhöriga till någon som är långvarigt sjuk, lider av en funktionsnedsättning, ett missbruk eller psykisk ohälsa är ofta i behov av särskilt stöd.

Att växa upp i en familj där någon lider av en allvarlig sjukdom eller ett missbruk innebär nämligen en ökad risk att drabbas av ohälsa. Detta kan påverka skolgång och i förlängningen även arbetsliv. Med rätt stöd kan barnets situation underlättas och de negativa konsekvenserna undvikas. I Svalövs kommun kan du som är minderårig anhörig få råd, stöd och hjälp av socialtjänsten.

Du är välkommen att kontakta socialtjänsten via kommunens växel:
0418-47 50 00

Kontakta anhörigsamordnaren för kontakt med socialtjänsten:
0418-47 54 65
E-post