Kulturmiljö

Vad är kulturmiljö?

Med kulturmiljö menas den miljö som påverkas av människor, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område.

De kulturhistoriska miljöerna hjälper oss att förstå tidigare generationer och ger möjlighet till reflektion kring hur samhället växt fram och vilka förutsättningar som funnits på platsen. På detta sätt används kulturmiljön som resurs för en attraktiv livsmiljö, det skapar stolthet och stärker en plats eller orts identitet, både på landsbygden och i staden.

I Svalövs kommun finns många olika kulturmiljöer och stora kvaliteter i landskapet, i tätorternas olika karaktärer och i arkitekturen. När kommunen växer är det viktigt att platser utvecklas med hänsyn till kulturmiljövärdena för att nå ett hållbart samhälle. När vi bygger nytt är det allas vårt ansvar att ta tillvara och bygga vidare på kulturmiljön.

Kulturmiljöarbete och kulturmiljövård

Arbetet med att bevara kommunens kulturmiljöer och samtidig bygga vidare på dem och utveckla närområdet i samklang med kulturmiljöerna är ständigt pågående. Arbetet sker både på kommunal nivå och på regional och nationell nivå.

På nationell nivå kan till exempel riksintressen för kulturmiljövård pekas ut och ett exempel på arbete på regional nivå är Kulturmiljöprogram för Skåne. På kommunal nivå handlar det om att ta hänsyn till kulturmiljövärden vid framtagande av nya detaljplaner och vid handläggning av bygglov. Men kommunen kan också ta fram strategiska dokument som syftar till att säkerställa att kulturmiljön i kommunen bevaras och utvecklas.

Arkitekturpolicy för Svalövs kommun

Svalövs kommun har tagit fram en Arkitekturpolicy för kommun, det är ett exempel på ett kommunalt strategiskt dokument kopplat till kulturmiljön. Policyn innehåller en beskrivning av kommunens olika bebyggelsekaraktärer, både i tätorterna och på landsbygden. Utifrån de karaktärer som finns har förhållningssätt tagits fram för landsbygden, tätorterna och olika byggnadstyper. Förhållningssätten ska fungera som inspiration och vägledning vid renovering, ombyggnad och nybyggnad, både för kommunen och för fastighetsägare.

Arkitekturpolicyn antogs i kommunfullmäktige den 29 november 2021.

Läs och ladda ner Svalövs kommuns Arkitekturpolicy här Pdf, 114 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogram för Skåne

Länsstyrelsen i Skåne tog år 2006 fram Kulturmiljöprogram för Skåne. Det är ett regionalt kunskapsunderlag för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det skånska landskapet.

De miljöer som pekas ut i kulturmiljöprogrammet visar alla på någon typ av kulturhistoriskt värde. Det kan vara som dokumentvärde, det vill säga historiska egenskaper, eller som upplevelsevärde, till exempel estetiskt och socialt engagerande egenskaper. De utpekade miljöerna är 350 till antalet och är tänkta att vara till hjälp för planerare då de visar på vilka värden som kan bevaras, vårdas och utvecklas. Det kan vara byggnader, men också markanvändning, fornlämningar, strukturer som till exempel gränser, stenmurar och immateriella samband som till exempel statarlängor och godsstrukturer. Även områden som inte finns med i kulturmiljöprogrammet kan mycket väl ha höga kulturhistoriska värden, men då måste kunskap sökas i andra underlag som inventeringar, kartor och litteratur.

Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta Kulturmiljöprogram för Skåne i sin helhet och få mer information om dokumentet och vilka miljöer i Svalövs kommun som pekats ut.

Riksintresse för kulturmiljövård

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en miljö eller ett landskap som genom sitt innehåll särskilt väl speglar skeden, händelseförlopp eller verksamheter av vikt för landets och områdets kulturella, politiska, sociala, religiösa eller tekniska utveckling i ett regionalt eller lokalt sammanhang. Värdena som pekas ut är knutna till enskilda objekt och delområden men främst för att de ingår i ett rumsligt och funktionellt samband. Riksintresset ska innehålla fysiska uttryck som stödjer den utvalda berättelsen om vad som hänt i landskapet. Uttrycken i kulturmiljön ska ge särskilt goda möjligheter till upplevelser, kunskap och förståelse för den kulturhistoriska utvecklingen.

Riksintressen för kulturmiljövård är utpekade av Riksantikvarieämbetet och i Svalövs kommun finns fem områden utpekade: Teckomatorp, Råå-åns dalgång, Trolleholm, Norrvidinge – Södervidinge och Grindhus.

Du kan läsa mer om riksintresse för kulturmiljövård och de områden i Svalövs kommun som omfattas på Riksantikvarieämbetets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Byggnadsvårdspremium

Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium delas ut som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens område. Premien delas ut en gång om året och nomineringar av mottagare ska ha inkommit till kommunen senast den 1 september varje år. Priset består av en metallplatta med inskription och ett diplom. Mottagaren ska vara bosatt eller ha verksamhet i Svalövs kommun eller ha annan särskild anknytning hit.

Mer information om byggnadsvårdspremien Öppnas i nytt fönster..