Artikeln publicerades 14 juni 2018

Sommarinformation från BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Projektledningen för BT Kemi Efterbehandling har beslutat att våren 2018 uppdatera allmänheten med aktuell information om projektet genom ett informationsbrev istället för ett möte. Projektledningen planerar att bjuda in till sedvanlig informationsträff framåt hösten.

Vad har hänt sedan senaste informationsmötet?
I november förra året meddelade Naturvårdsverket att BT Kemi Efterbehandling tilldelas närmare 172 miljoner kronor för skyddsåtgärder och efterbehandlingsåtgärder under åren 2018-2023.

Projektledningen hade i sin bidragsansökan en tidplan som förlade saneringsarbetet till år 2019. Naturvårdsverkets bidragsbeslut innebar dock en förskjutning av denna tidplan och pengar för efterbehandlingen betalas ut under åren 2020 och 2021. Detta betyder i dagsläget att saneringsarbetet kan inledas först under år 2020 och att arbetet måste fördelas på två år.

Projektledningen arbetar på att hitta ett sätt att genomföra efterbehandlingen så att den matchar Naturvårdsverkets bidragsbeslut och samtidigt blir så smidig som möjligt för Teckomatorpsborna.

Tidplanen för det praktiska arbetet ser i dagsläget ut enligt följande:

2018: Upphandling av konsulttjänster och påbörja arbetet kring upphandlingen av saneringsentreprenaden

2019: Avslut av upphandling gällande saneringsentreprenaden inklusive eventuell överprövning, tilldelningsbeslut samt avtalsskrivning

2020: Start av saneringsentreprenaden

2021: Avslut av saneringsentreprenaden inklusive återställning

2022-2023: Slutrapportering av projektet och avslut för miljökontrollen

Förutom det som nämns ovan kommer projektledningen att genomföra mycket förberedande arbete inför entreprenaden bland annat gällande vattenhantering, tillstånd, anmälan, geotekniska utredningar och liknande.

Beroende på olika faktorer kan tidplanen som ligger komma att ändras. Främst gäller detta saneringsentreprenaden då planen för den inte kommer att kunna planeras i detalj förrän upphandlingen har slutförts.

Vad händer just nu?
Under år 2018 arbetar projektledningen med att förbereda för de stora upphandlingar som ska genomföras både i år och inför saneringsentreprenaden. Den senare kommer projektledningen att lägga mycket tid på under 2019.

Samtidigt pågår praktiska försök med att hitta en lösning för behandling och rening av det schaktvatten som kommer att finnas på området i samband med saneringsarbetet. Vid grävarbetet kommer det att läcka in grundvatten i groparna samt samlas vatten från nederbörd och detta vatten måste tas omhand och renas innan det kan pumpas vidare. Arbete pågår också för att utreda om tillstånd för vattenhanteringen under saneringen kommer att behövas.

Utöver detta har projektledningen påbörjat en marknadsundersökning för att ta reda på vad marknaden kan erbjuda när det gäller olika lösningar för saneringen. I arbetet ingår att träffa olika potentiella entreprenörer för att diskutera vilka möjliga metoder som finns för att sanera de föroreningar som finns på det södra området.

Viktigt:
Till sist vill projektledningen göra klart att det inhägnade gamla BT Kemi-området söder om järnvägen är förbjudet att beträda för obehöriga. Området är att jämställa med en byggarbetsplats och det innebär skaderisker för den enskilda person som vistas här.

Inhägnaden runt området har nyligen fått en översyn och området kontrolleras numera också med jämn intervall. Projektledningen tar dessutom tacksamt emot upplysningar från allmänheten, om någon ser aktivitet på området eller upptäcker hål i staketet.

Historik:
BT Kemi orsakade under 1970-talet Sveriges första och största miljöskandal genom sin hantering av de bekämpningsmedel som de tillverkade. Fabriksområdet i Teckomatorp blev under de tolv år som BT Kemi var verksamma i byn, starkt förorenat. Det norra området sanerades under åren 2007-2009 och här finns idag rekreationsområdet ”Vallarna”.

Det södra området, där fabrikslokalerna låg, är ännu förorenat. Saneringen här är tänkt att genomföras under åren 2020-2021.

Vid frågor, kontakta projektledare David Bohgard 0418-47 53 93.

Vänliga hälsningar

David Bohgard
Projektledare BT Kemi Efterbehandling