Sanering norra området

Arbetet med att sanera efter den miljöskandal som BT Kemi orsakade på 1970-talet har varit en långdragen historia. År 2002 tog Svalövs kommun på sig huvudmannaskapet och med det ansvaret för en grundlig sanering för att på allvar kunna gå vidare efter Sveriges första stora miljöskandal.

Förberedelser

Frågan om BT Kemi-området är av mycket stor vikt för Svalövs kommuns - och Teckomatorps - fortsatta utveckling. En grundlig efterbehandling av området i Teckomatorp skrevs in som ett långsiktigt mål i kommunens utvecklingsstrategi för 2000-talet under punkten "Strategiska målområden, miljö & natur". På länsstyrelsen klassades området som det högst prioriterade i Skåne och en ansvarsutredning gjordes för att fastställa att ingen annan än staten och delvis även kommunen skulle betala en sanering.

2002 träffade Svalövs kommun och Naturvårdsverket en överenskommelse om att kommunen skulle stå som huvudman för en så kallad Huvudstudie. Staten skulle tillhandahålla den största delen av de ekonomiska medlen. Huvudstudien hade till uppgift att kartlägga hur förorenat främst det norra området var samt i förekommande fall ge förslag på hur området skulle saneras.

I överenskommelsen satte man också upp mål för projektet:

  • Området skall efterbehandlas på ett sådant sätt att det efter efterbehandling inte utgör någon risk för omgivningen och kan användas på ett ändamålsenligt sätt.
  • Markområdet ska efter genomförd efterbehandling användas till naturområde samt område för kontors- och småindustrilokaler.*
  • Lakvattenpumpningen till Landskrona ska upphöra efter genomförd efterbehandling och återställning.
  • Efterbehandlingen mm ska vara ett föredöme för framtida projekt.
  • Projektet ska öppna för vetenskaplig forskning av såväl miljömässig, teknisk, medicinsk samt social karaktär.
  • Ett viktigt delmål i projektet är att bilden av och attityderna till orten Teckomatorp ska förändras på ett sådant sätt att orten inte längre är belastad av BT Kemi.

*Ändrades till ”allmän platsmark” under förberedelserna inför saneringen av det södra området.

Området
BT Kemi-området är beläget cirka 200 meter väster om Teckomatorps samhälle. Området delas av järnvägen mellan Teckomatorp och Helsingborg, vilket har gett upphov till benämningarna "norra området" och "södra området". Norra området är relativt otillgängligt då det även avgränsas av Braån och järnvägen mot Svalöv.

På norra området hade BT Kemi stora dammar med mer eller mindre förorenat vatten. Det var också här som de flesta av tunnorna var nedgrävda. Det södra området var fabriksområdet och platsen för BT Kemis produktion. Efter BT Kemis konkurs och efter en första sanering av fabriksområdet växte småindustrier fram på det södra området. Här fanns fram till 2013 bland annat en mekanisk verkstad och en bilskrot.

Huvudstudie
Huvudstudien godkändes slutligen i juli 2004. Tre områden i det norra området identifierades, där det fanns höga koncentrationer av föroreningar som härstammar från BT Kemi. Om dessa tre områden behandlades räknade man med att nå cirka 80 procents föroreningsreduktion, vilket skulle vara tillräckligt för att nå det uppsatta målet att skydda Braån. I det södra området gjordes, med ledning av information från olika håll, undersökningar år 2003 för att verifiera att området var rent efter saneringsinsatserna på 1980-talet. På två platser påträffades då föroreningar från BT Kemi-tiden.

Förberedelseskedet
Under 2005-2006, i det så kallade Förberedelseskedet planerade man för och handlade upp behandling och återställning av det förorenade norra området. Hur saneringen skulle genomföras var en öppen fråga med en del krav som det var upp till anbudsgivarna att lösa. Avsikten med Förberedelseskedet var att klarlägga vad saneringen skulle komma att kosta, så att det kunde redovisas i den slutliga bidragsansökan.

Saneringen av det norra området genomfördes under åren 2007 till 2009. Läs mer om det under rubriken ”Sanering av det norra området”.
Under åren 2020 och 2021 genomförs saneringen av det södra området. Läs mer om detta under rubriken ”Sanering södra området”.

Sanering norra området

Saneringen av det norra området genomfördes genom schakt och termisk desorption. Ursprungligen innebar det att massorna som fanns inom de tre identifierade delområdena på norra området skulle grävas upp och skickas med lastbil till Danmark för behandling i en termisk anläggning. Man beräknade mängden till 45 000 ton.
I månadsskiftet november-december 2006 fick man tillstånd att göra en testsanering, vilket innebar att 2 000 ton grävdes upp och kördes till Danmark. Allt såg bra ut tills analysresultaten av den termiska behandlingen kom. Behandlingen hade lyckats ur alla avseende utom ett - dioxinhalten i massorna hade ökat. Man trodde dock att problemet skulle kunna lösas om man ökade temperaturen i förbränningsanläggningen.

Under våren 2007 ändrades planerna för var massorna skulle behandlas och istället blickade man mot Holland och Rotterdam. Transporten skulle nu istället ske med båt från Landskrona. Anmälan om saneringen lämnades in till länsstyrelsen i mitten av juni och beslutet med villkor kom i början av juli. Invigning av arbetena planerades till den 5 september 2007. Kort innan invigningen ville entreprenören byta utskeppningshamn till Helsingborg. Detta förändrade inte det tänkta startdatumet. Arbetena invigdes, men därefter tog det tvärt stopp. Organisationen i hamnen var inte helt löst och således kunde inga massor lämna Teckomatorp.

Under de följande månaderna blev det klart att hamnen i Helsingborg inte skulle bli den smidiga lösning man hade räknat med. Istället bestämde man sig under början av 2008 för att återigen se över möjligheterna att använda Landskronas hamn för utskeppningen av massorna. Den 15 april 2008 startade äntligen lastningen av den första båten i Landskronas hamn.

Men än var inte bekymren över. Vid mottagningskontrollen på behandlingsanläggningen i Holland upptäckte man att jorden innehöll för höga nivåer av halvmetallen antimon. Att resultaten från denna kontroll skilde sig så kraftigt från de kontroller som gjorts i Sverige berodde på man använde två olika analysmetoder i Sverige och Holland. De höga nivåerna ledde till att man inte skulle kunna använda de behandlade massorna i Holland, varför man var tvungen att finna en ny lösning.
Då reglerna för antimonhalter i jord är annorlunda i Tyskland än i Holland beslutades det därför att de förorenade massorna istället skulle skickas till en termisk behandlingsanläggning i Bremen, Tyskland. De sista massorna lämnade Teckomatorp i april 2009. Då hade totalt närmare 80 000 ton jord grävts upp inom området.

Då de förorenade massorna hade lämnat området inleddes arbetet med att återställa området. Till en början fylldes schaktgroparna igen, därefter täcktes hela området med ett en meter mäktigt jordlager. Slutligen formades ett landskap med kullar och en damm på området. Det strövområde som därmed anlades invigdes den 6 december 2009 och efter en namntävling bland ortsborna döptes området till Vallarna.

När projektet BT Kemi Efterbehandling och efterkontrollerna av miljön avslutas 2023 beräknas slutnotan för samtliga undersökningar, kontroller och efterbehandlingsåtgärder som utförts under åren hamna runt en halv miljard kronor. Av detta har BT Kemi, eller dess moderbolag, inte betalt ett enda öre.