Artikeln publicerades 28 juli 2022

BT Kemi-föroreningar sanerade – dioxiner återstår

Saneringsarbetet i Teckomatorp är slutfört avseende de så kallade BT Kemi-föroreningarna. Samtidigt finns en restförorening av dioxiner kvar att hantera då måltemperatur i delar av det termiska behandlingsområdet inte uppnåtts. Eftersom entreprenören Geoserve AB inte avser att slutföra saneringen med avtalsenlig metod har Svalövs kommun tvingats fatta beslut om att häva entreprenadkontraktet.

Saneringsarbetet på det södra BT Kemi-området har utförts genom en kombination mellan termisk in situ och schaktsanering. All sanering avseende de så kallade BT Kemi-föroreningarna (fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) är färdigställd.

Under behandling genom termisk in situ har dock projektet upplevt problem med inträngande grundvatten som har hämmat temperaturutvecklingen. Den måltemperatur på 300 grader som fastställdes under projekteringsarbetet har inte kunnat nås i hela det termiska behandlingsområdet.

I en begränsad del av det termiska området har det därför bildats en restförorening av dioxin. Föroreningen är en nedbrytningsprodukt som orsakats av att måltemperatur inte har uppnåtts. Innan den termiska behandlingen påbörjades fanns inte dioxiner i jämförbart höga halter inom området.

Svalövs kommun och tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Skåne län vill se halterna av dioxin reducerad till uppsatta åtgärdsmål enligt tillsynsmyndighetens beslut. Entreprenörens tekniska partner har föreslagit en fortsatt termisk behandling med en uppgraderad anläggning. Geoserve AB har dock meddelat att man inte avser att utföra en sådan fortsatt termisk behandling. Svalövs kommun har därför meddelat varning om hävning av entreprenadkontraktet den 1 juli 2022.

Geoserve AB hade tio dagar på sig att lämna svar på varning om hävning. I svaret framgick att entreprenören vidhåller sin ståndpunkt. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen den 26 juli 2022 att hävning av entreprenadkontraktet ska verkställas. Vidare gav kommunstyrelsen projektledningen uppdraget att inleda arbetet med en åtgärdsutredning och riskvärdering för att kunna hantera den restförorening som uppstått.

- Det är positivt att BT Kemi-föroreningarna är hanterade och att Braån är skyddad. Jag konstaterar samtidigt att det tyvärr inte finns någon annan väg att gå när det gäller de restföroreningar som har bildats, än att häva entreprenadkontraktet, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

- För oss är det viktigt att även denna restförorening hanteras och vi i projektledningen har redan påbörjat arbetet med en åtgärdsutredning och riskvärdering, säger Stefan Larsson, projektchef och ombud.

Restföroreningen utgör mindre än en tiondel av jordvolymen i det termiskt sanerade området. Den ligger idag innesluten med plåtspont och ett betonglock. Den sprids inte och utgör varken fara för den omgivande miljön eller för människors och djurs hälsa.

Svalövs kommun kommer under första halvan av augusti att göra ett särskilt utskick till Teckomatorpsborna med information om resultaten av saneringsarbetet samt kommande åtgärder.

Mer information om BT Kemi-projektet Länk till annan webbplats. och saneringen av det södra området finns på Svalövs kommuns hemsida.