Artikeln publicerades 16 maj 2023

Mål uppnått: pumpning från 1970-talet avslutad

Ett uttalat mål med saneringen av BT Kemi-området är att pumpningen av dräneringsvatten, som pågått sedan 1970-talet, ska kunna avslutas.

Efter sanering av både norra och södra området har pumpen nu stängts av.

Sedan slutet på 1970-talet har dräneringsvatten från BT Kemi-området i Teckomatorp samlats upp och skickats till reningsverket i Landskrona.

Efter att saneringsarbetet efter BT Kemi-skandalen slutförts nåddes i dagarna ytterligare ett av de övergripande målen för efterbehandlingsprojektet. Nämligen det att pumpningen av dräneringsvatten ska avslutas.

- Det känns bra att vi har kommit så långt i arbetet att vi nu kan uppfylla ännu ett av projektets uttalade mål. Det är en milstolpe, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande.

Utläckaget av bekämpningsmedelsrester från området till Braån har övervakats genom tät provtagning i både åvatten och dräneringsvatten sedan 2005. Under denna period har också pumpningen minskats i flera omgångar för att kontrollera hur halterna av bekämpningsmedel genom detta förändras i ån. År 2018 gjordes den senaste justeringen av pumpflödet, från 15 kubikmeter per dygn till drygt 3 kubikmeter per dygn.

Rester av bekämpningsmedel finns i åvattnet redan innan det når Teckomatorp, genom läckage från jordbruksmarken längs med ån. Utifrån detta mäts halttillskottet, det vill säga hur mycket extra föroreningsrester som BT Kemi-området bidrar med. Provtagningen visar att BT Kemi-området fortfarande ger ett visst halttillskott i ån men att mängderna är mycket små och ligger klart under de gränsvärden som satts upp. Högsta tillåtna halttillskott under året är i medeltal 0,4 µg/l samt max 9 kg/år. Inför beslut om avslutad pumpning hade halttillskottet under en längre period legat runt 0,1 µg/l samt cirka 2,4 kg/år.

Genom spridningsberäkningar bedöms utläckaget till Braån dessutom minska till under 1 kg per år när effekten av saneringsarbetet blir mätbar även i ån.

- Halterna har under en lång period legat stabilt under satta gränsvärden så vi känner oss trygga med att pumpen kan stängas av, säger projektledare Helena Svensson.

Länsstyrelsen i Skåne län är tillsynsmyndighet för efterbehandlingsarbetet inom BT Kemi-projektet och har genom beslut godkänt att pumpningen av dräneringsvatten kan avslutas.