Artikeln publicerades 19 oktober 2023

Provtagning på det södra BT Kemi-området

Inom kort kommer det åter att vara aktivitet innanför staketet på det södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Detta när det utförs provtagning för att utreda hur kvarlämnad dioxinförorening skulle kunna hanteras.

BT Kemi Efterbehandling har tidigare informerat om den dioxinförorening som lämnades kvar i delar av det termiska behandlingsområdet efter avslutad sanering. Dioxinerna bildades som nedbrytningsprodukt efter de så kallade
BT Kemi-föroreningarna, då måltemperatur om 300 grader inte uppnåddes i hela det termiska behandlingsområdet.

Restföroreningen utgör ungefär en tiondel av jordvolymen i det termiskt sanerade området. Den ligger idag innesluten med plåtspont och ett betonglock. Den sprids inte och utgör varken fara för den omgivande miljön eller för människors och djurs hälsa.

Svalövs kommun (huvudman), Länsstyrelsen i Skåne län (tillsynsmyndighet) och Naturvårdsverket (finansiär) vill trots detta utreda hur uppkommen dioxinförorening kan hanteras.

I processen att utreda vilken åtgärdsmetod som bäst skulle lämpa sig i det aktuella fallet kommer projektet att utföra en rad nya provtagningar. Syftet är bland annat att bättre avgränsa den kvarlämnade dioxinföroreningen, att undersöka jordmassornas beskaffenhet och struktur eftersom den kan ha ändrats under termisk behandling samt att utreda förutsättningarna för olika saneringstekniker.

Inom kort kommer det därför att åter vara aktivitet innanför staketet på det södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Resultaten av dessa åtgärdsförberedande undersökningar blir efter sammanställning del i den pågående åtgärdsutredningen.

För mer information kontakta:
Helena Svensson, projektledare
0418-47 53 97
E-post