Våld i nära relation

Våld och hot ska inte vara en del av din vardag. Socialtjänsten i Svalövs kommun kan ge stöd och hjälp till dig som är utsatt. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av relationer.

Akut hjälp

Ring 112 om du befinner dig i akut fara.

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon 0418- 47 50 63 (måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och 15.00-17.00). Övriga tider via växeln 0418-47 50 00 och be att få prata med socialtjänsten.

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren i Helsingborg på telefon 042-10 68 69. Ring 112 vid nödsituation.

Kvinnofridslinjen

Telefon 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Helsingborgs kvinnojour

Telefon 042-181 510 eller via chatt på helsingborgskvinnojour.se Länk till annan webbplats..

För dig som är utsatt för våld

Alla har rätt att leva utan kränkningar, hot eller våld

En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand finns det hjälp att få. Socialtjänsten kan ge dig stöd, omsorg och ekonomisk hjälp. Du är inte ensam.

Hjälp att få

Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation. Vi erbjuder:

  • rådgivning
  • stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
  • praktisk hjälp i en akut situation
  • skydd
  • ekonomiskt bistånd.

Skyddat boende och personuppgifter

Om du har behov av akut skydd kan du få hjälp av socialtjänsten att ordna skyddat boende.

När du kontaktar oss

Våra medarbetare har sekretess och vi anlitar tolk vid behov.

För barn och unga som upplever våld

Det är aldrig okej att vara med om våld eller se någon annan utsättas för våld. Är du ung och utsatt för våld kan du prata med någon vuxen som du litar på. Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, men du kan börja med att berätta något. Om du pratar med en vuxen på din skola så vet de vem som kan hjälpa både dig och din familj.

Du kan också börja med att ringa och prata med någon på BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Barnens rätt i samhället). Telefonnummer: 116 111. Du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på din telefonräkning att du har ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret på samtalslistan.

Du kan ringa till socialtjänsten i Svalövs kommun 0418-47 50 63 (mottagningstelefon barn & unga samt familj). Som ungdom över 15 år kan du själv ansöka om hjälp på socialtjänsten och få visst stöd även om dina föräldrar inte tycker som du.

Känner du någon som är utsatt för våld

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld så är det viktigt att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner. Därför är det viktigt att du frågar flera gånger.

Misstänker du att ett barn far illa ska du anmäla det till kommunen. Läs mer här.

Olika typer av våld

Våld är en handling som skadar, skrämmer eller kränker en annan person. Våld kan ta sig uttryck i olika former.

Psykiskt våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysisk eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröring och våldtäkt.

Materiellt våld

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar upp sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomsikt våld

Ekonomiskt våld handlar om att inte gå tillgång till sin egna ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till den ega lönen utan att ge honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn, med mera.

Socialt våld

Socialt våld handlar om att våldutövaren isolerar den utsatte, som hindras från att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Funktionshinderrelaterat våld

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtyck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörade roll. Förtrycket sker i patriakala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sn sexuella läggning.

Går din ilska ut över din familj?

Är du orolig för att ditt beteende riskerar att skada dina närstående? Välj att sluta. Det finns hjälp att få.

Funderar du på om ditt beteende är okej? Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Telefonnummer: 020-555 666.

Hos Välj att sluta får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Här får du stöd och råd, de kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du välkommen att ringa till dem.

Violence in your relationship - information in other languages