Regler & avgifter för barnomsorg

Ett barn som inspekterar sin ritning genom ett förstoringsglas.

Foto: Mostphotos.

Svalövs kommun erbjuder ett varierat utbud av barnomsorg. Det finns kommunala förskolor och fritidshem samt fristående förskolor och fritidshem med olika pedagogiska inriktningar. Du kan även välja barnomsorg i annan kommun.

På denna sidan kan du läsa om vem som har rätt till förskola och fritidshem samt vad som erbjuds olika åldersgrupper.

Svalövs kommuns Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem 2024. Pdf, 1.2 MB.

Rules and fees for child care in Svalövs municipality 2024 Pdf, 946.6 kB.

 

Vem har rätt till förskola och fritidshem?

Förskola
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (Skollagen 8 kap. 5 §).

Fritidshem
Fritidshemmet är till för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

–––

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till plats i barnomsorgen. Med bosatt i Sverige menas de personer som ska vara folkbokförda här enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Med bosatt i Sverige avses även de som anges i 29 kap. 2 § skollagen, nämligen:

  • asylsökande,
  • barn som har tidsbegränsat uppehållstilldsånd,
  • barn vars vårdnadshavare studerar eller arbetar enligt EU-rätten, EES-avtal eller avtal om fri rörlighet för personer.

Barn tas emot i förskolan från den dagen de fyllt 1 år. Om särskilda skäl utifrån barnets behov finns kan rektor för förskolan besluta att ta emot barnet tidigare.

Placering i förskola eller fritidshem

Förskola
Barn ska enligt kapitel 8, § 14 i skollagen, utifrån kommunens gemensamma kö erbjudas en plats i förskola senast 4 månader efter registrerat ködatum.
Exempel ködatum: Om plats önskas om 2 veckor registreras ködatum den dagen ansökan lämnas in. Om plats istället önskas om 6 månader registreras ködatum 4 månader innan önskat startdatum.

Vid önskemål om omsorg på obekväm arbetstid lämnas ingen tidsgaranti.

Vid placering tas, förutom ködatum, också hänsyn till verksamhetsform, omsorgstid, barnets ålder, eventuell förtur samt barngruppens sammansättning.

Fritidshem
Fritidshemsplats är kopplad till den skola barnet går på. Ansökan om plats i fritidshem görs när behov uppstår och erbjuds snarast möjligt i samråd med rektor för grundskolan.

Läs mer i dokumentet "Regler och avgifter för barnomsorg" Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..
In English Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Förskola 1-5 år

Förskola erbjuds alla barn i åldern 1–5 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till 15 timmar per vecka, på tider som rektor för förskolan beslutar. Syftet med utbildningen i förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminens start det år barnet fyller 3 år har alla barn rätt till avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola, under 525 timmar per år, 15 timmar per vecka. Rektor på förskolan bestämmer på vilka tider allmän förskola erbjuds. Allmän förskola samordnas med övrig förskoleverksamhet för 1-5-åringar på den förskola du ansöker till. Verksamheten följer grundskolans läsårstider (termins- och lovdagar).

Det är obligatoriskt för kommuner att erbjuda allmän förskola, men det är frivilligt för vårdnadshavarna att låta sitt barn delta i verksamheten. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Öppen förskola

I Svalövs tätort finns en familjecentral med barnmorskemottagning, socialrådgivning, BVC och öppen förskola. Den öppna förskolan, Guldkornet, är en mötesplats för vårdnadshavare tillsammans med sina barn i åldern 0-6 år, eller andra vuxna i barnets närhet.

Mer information om Familjecentralen Guldkornet Öppnas i nytt fönster.

Fritidshem för barn i skola upp till 13 år

Verksamheten erbjuder skolbarn en meningsfull fritid, rekreation samt stöd i sin utveckling och lärande medan föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmets verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.