Månsabo resursskola

Resursskolan i Svalövs kommun vänder sig enbart till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Behoven kan se olika ut men gemensamt är att skolan inte har kunnat möta elevernas behov i den ordinarie skolan trots olika insatser, anpassningar och särskilt stöd över tid.

Om Resursskolan

Resursskolan i Svalöv är en grundskola som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt Lgr 22. På skolan arbetar erfarna och behöriga pedagoger som undervisar eleverna på deras individuella nivå för att uppnå bästa möjliga resultat. Pedagogerna har lång erfarenhet och stor kunskap.

Resursskolans mål

Målet för verksamheten är att eleverna på skolan ska få en lyckad skolgång utifrån sina behov och genom detta en gymnasiebehörighet. Vi arbetar för att eleverna ska bli självständiga och utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som de behöver i livet.

Resursskolans verksamhet

Verksamheten är uppbyggd av mindre elevgrupper med hög personaltäthet. Lokalerna är anpassade med varierade lärmiljöer för att möta varje elevs unika behov. Skolan har plats för 12 elever. Ramarna för skolarbetet utgörs av struktur, tydlighet, framförhållning och tillgänglighet.

Vem riktar sig Resursskolan till?

Resursskolan riktar sig till elever med omfattande skolfrånvaro och/eller funktionsnedsättningar. Eftersom antalet platser på skolan är begränsat förutsätts att den sökande eleven tillhör den grupp elever som skolan riktar sig till (urval sker utifrån beskrivna kriterier som framkommer i ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och att det finns plats på skolan för att ta emot eleven.

Resursskolan riktar sig till elever som är folkbokförda i Svalövs kommun. Om den sökande är folkbokförd i en annan kommun sker en bedömning av om eleven har rätt att få gå i kommunens skola enligt skollagen, om eleven tillhör den grupp elever Resursskolan riktar sig mot samt om det finns plats på skolan.

För att kunna göra en bedömning av elevens behov behöver redan befintlig utredning av särskilt stöd kompletteras med ytterligare utredningar för att belysa de aspekter som är relevanta. Detta för att bedöma om placering i resursskola är rätt åtgärd för att tillgodose elevens stödbehov. En förutsättning för placering i resursskolan är att både vårdnadshavare och elev godkänner en sådan.
Ansökan görs av vårdnadshavare eller rektor på nuvarande skola om vårdnadshavare medger detta.

Hur du söker till Svalövs kommuns Resursskola

Samtliga placeringar till Resursskolan beslutas av Resursskolans rektor i samråd med CEH och initieras alltid av elevens vårdnadshavare.
Svalövs kommun tar emot ansökningar för höstterminen 2024 senast 15 april. Därefter tas beslut.
Beslut om mottagande till Resursskolan grundar sig på en utredning som omfattar följande:

  • Beskrivning av elevens skolsituation¹
  • Pedagogisk bedömning (pedagogisk utredning och åtgärdsprogram)¹
  • Social bedömning²
  • Psykologisk bedömning¹
  • Medicinsk sammanfattning²
  • Information från Individ och familj³
  • Redovisning av kontakt BUP/barnhab³

Elever som inte bedöms tillhöra målgruppen eller ansökningar som inte är kompletta nekas plats. Elever som bedöms tillhöra Månsabos målgrupp, efter eventuellt urval, beviljas placering. Efter beslut om beviljad skolplacering förbereds en noggrann inskolning tillsammans med elev, vårdnadshavare och avlämnande skola.
¹Ska alltid finnas med.
²Behöver endast medfölja om eleven är ny i kommunen eller om ansökan gäller elev i annan kommun.
³Behöver endast medfölja om eleven är eller har varit aktuell i resp verksamhet.

Fler sökande än det finns plats
När det är fler sökande som bedöms uppfylla de grundläggande kraven än det finns platser ska det, enligt skollagen, göras ett urval för att säkerställa att de elever som har störst behov av det särskilda stödet som Månsaboskolan erbjuder prioriteras. För att säkerställa att urval sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt sker bedömningen i förväg bestämda principer (kriterier) med hänsyn taget till vad som i sammanhanget är bäst för samtliga involverade elever (HFD 2015 ref. 50)

För rutiner och kriterier samt ansökningsblankett se kommunens e-tjänstportal (Grundskola). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Besöksadress
Månsaboskolan
Skolgatan 20 C
268 31 Svalöv

Rektor
Marie Alemo
0418-47 52 32
E-post

Bitr rektor/ Specialpedagog
Jenny Bengtsson
0418-47 50 27
E-post

Personal
Linus Scherstén
0418-47 50 28
E-post

Mattias Elgström
0418-47 52 91
E-post

Lennart Westerlund
0418-47 50 52
E-post

Anne-Louise Zetterström
E-post

Ann Browall
E-post

Kurator
Annette Mander
0418-47 50 57
E-post

Skolsköterska
Daniella Hanmark
0418-47 52 48
E-post

Studie- och yrkesvägledare
Monika Sjölin
0418-47 52 37
E-post