Frågor & svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor som ställs om saneringsarbetet vid BT Kemi.

Är det nödvändigt att sanera/efterbehandla området?

Länsstyrelsen har bedömt området som det högst prioriterade området för att saneras i Skåne. Skyddsobjektet är den intilliggande Braån som har stora naturvärden. För människor utgör området ingen direkt fara eftersom området är relativt otillgängligt och föroreningarna i huvudsak ligger under markytan.

Det har i Svalövs kommun tagits ett politiskt beslut där man är överens över blockgränserna om att området en gång för alla ska efterbehandlas så att marken uppnår godkända riktvärden avseende förekomsten av farliga ämnen. Riktvärdena ska vara anpassade till den framtida användningen av marken.

Sedan BT Kemi lades ner tas lakvattnet från området omhand och renas. Detta medför höga kostnader. Så länge området inte är färdigsanerat måste omhändertagandet fortgå för att skydda Braån från förorening.

Hur lång tid kommer det att ta innan området är sanerat/efterbehandlat?

Projektet med den första huvudstudien inleddes 2002. Saneringen och återställningen av det norra området avslutades 2009. Under arbetet insåg man dock att även det södra området måste efterbehandlas. Det är detta arbete som nu återstår.

Etapp 1 på det södra området inleddes den 1 juli 2011 och beräknas pågå till och med 2015. Under Etapp 1 har projektet köpt de berörda fastigheterna, rivit byggnaderna och genomfört kompletterande provtagningar och utredning av föroreningsläget på det södra området.

Etapp 2 ska enligt tidplanen påbörjas i januari 2016. Etappen beräknas ta 2 år och omfattar projektering och förberedelser av upphandling av saneringsarbetena samt bidragsansökan för Etapp 3. Den tredje etappen omfattar själva saneringen och återställningen av området samt slutrapportering och avveckling av projektet. Etapp 3 beräknas ta 3-4 år.

Blir det någonsin helt rent i marken omkring fabriksområdet?

Målsättningen är inte att få marken helt ren. Orsaken till detta är att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra en sådan åtgärd. Den nuvarande acceptabla föroreningsnivån sätts istället efter den markanvändning som planeras, nämligen naturområde. Ett mål med saneringen är att kunna ta dräneringssystemet ur drift utan att det medför någon skadlig påverkan på Braån.

Var gjorde man av avfallet förra gången man sanerade i området?

När Länsstyrelsen och IVL sanerade området efter BT Kemis konkurs var inriktningen att göra det södra området, där fabriken låg, helt rent. Tunnorna och liknande farligt avfall togs omhand av Kemisk Vaerk i Köge och förbrändes där. Fabriksanläggningarna rengjordes och delar ovan mark revs. Stora delar av det övriga södra området grävdes igenom. Vid grävningarna påträffad jord samt rivningsresterna från fabriksbyggnaderna kördes över till det norra området och lades i de dammar som fanns där. Man bedömde då att de föroreningar som då blev kvar i det norra området skulle lakas ut och transporteras bort med det dräneringsvattnet som pumpades till Landskrona för rening. Detta skulle ske sannolikt inom tre år, allra högst sex år. Tyvärr har det visat sig att den förväntade utlakningen sker i mycket långsammare takt.

Om man känner att man kanske har något att berätta och vill träda fram?

Det kan finnas flera personer som känner att de har något att berätta när det gäller verksamheten kring före detta BT Kemi. Många har redan lämnat sina berättelser. Vem eller var informationen kommer ifrån är inte det viktigaste, utan snarare att den kommer upp till ytan och kan behandlas inom projektet. För den som vill delge information som man anser kan vara av vikt för projektet kan man kontakta någon i projektledningen eller vända sig till projektets styrelse. Från projektets sida handlar det inte om att "hänga ut" någon eller att ställa någon till svars. Istället är målsättningen att kunna göra ett så bra arbete inom projektet som möjligt. För att uppnå detta är det viktigt att information kommer fram.

Kommer det att lukta?

Svaret är garanterat ja. Speciellt med tanke på att man redan innan man började röra i området ibland kunde känna lukt. Under arbetet på det norra området skapade man en luktpanel av ortsbor, som skulle rapportera om det luktade speciellt starkt eller obehagligt någon dag. Man vidtog också åtgärder för att minska spridningen av lukten. Hur mycket det luktar kan variera, dels beroende på hur mycket föroreningar det finns i marken där man gräver, dels beroende på vilken behandlingsmetod man väljer. Men oavsett vilket kommer det att lukta när efterbehandlingen av det södra området påbörjas, detta går inte att komma ifrån.

Är lukten hälsovådlig?

Enligt Margareta Littorin på Yrkesmedicinen i Lund är lukten i sig varken skadlig eller farlig, men den kan upplevas som obehaglig. Lukt kan förekomma både vid låga föroreningshalter i luften, som inte ger symtom, och vid högre, som kan upplevas mycket obehagligt.

Hur långt kommer lukten att sträcka sig?

Utredningar har gjorts för att bedöma luktutbredningen. Spridningen av lukten beror till stor del på väder och vind. Luktstyrkan uppfattas också olika eftersom vi har olika känsliga näsor. En väderstation har registrerat väderdata under flera års tid som underlag för bedömningen av luktspridningen. I rapporten för luktutredningen kan man utläsa att det under vissa vindförhållanden kan komma att lukta i samhället. Under saneringen av det norra området var lukten stundtals tydlig upp till drygt en kilometer från området.

Vad görs för att förhindra luktspridningen?

För att minimera luktspridningen kan schakten täckas över vid arbetsdagens slut. Lastbilar som lämnar området ska vara täckta med presenning dels för att undvika lukt på vägen till omlastningsplatsen och dels för att inte tappa jord.I Teckomatorp fanns under saneringen av det norra området en luktpanel engagerad, som hade till uppgift att när arbete pågick dagligen gå ut och känna efter om det luktade, anteckna detta och även rapportera direkt till projektledningen om lukten upplevdes alltför stark.

Hur stor luktförorening är acceptabel?

Hur mycket man känner och påverkas av lukt är väldigt individuellt, vilket gör det svårt att sätta en "acceptabel-nivå". Luktolägenheter måste vägas mot andra resultat och mål med den totala insatsen. Under grävningarna på det norra området har man arbetat för att minimera luktspridningen och dessutom genomföra grävarbetena under en begränsad period, så att tiden då besvärande lukt kan uppstå blir så kort som möjligt. Liknande övervägande kommer att göras för arbetet på det södra området.

Vilka föroreningar finns i området?

De föroreningar som påträffats är huvudsakligen fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler och dinoseb. Även dioxiner förekommer i små mängder. I Huvudstudien, som ligger under rapporter, kan man läsa om dessa ämnens egenskaper och hur de påverkar människor och miljö.

Om en olycka skulle hända vid arbetet på området, vem kommer Teckomatorps befolkning till hjälp?

Räddningstjänsten i första hand givetvis, men man kan också vända sig till projektledningen eller Svalövs kommun.

Är Räddningstjänsten i Svalöv informerad om vad som händer i Teckomatorp?

Räddningstjänsten är informerad och har tillsammans med projektledningen tagit fram en handlingsplan för eventuella händelser som kan uppkomma i samband med efterbehandlingen.

Är dessa ämnen som finns i marken och kanske även i luften i Teckomatorp cancerframkallande eller farliga på annat sätt?

En del ämnen är det, en del ämnen kan vara det. Några få ämnen är klassade som tumörframkallande och en del ämnen kan i princip påverka luftvägarna. Effekter uppkommer inte vid alla halter. När det gäller före detta området för BT Kemi är det mycket osannolikt att man kommer uppmäta de halter som krävs för att nå effekter. Ämnena är inte farliga för människan så länge de ligger i marken. / Margareta Littorin, Yrkesmedicinen i Lund

Halterna i luften kontrollerades då saneringen utfördes på det norra området. Trots att lukten från området stundtals var tydlig under tiden för arbetena, visade sig halten av damm och föroreningar vara mycket låga.

Kommer missfallsrisken att bli större än normalt under denna tid?

Det är inte troligt. När företaget hade sin mest aktiva tillverkningsperiod under 1960- och 1970-talet, gjordes bland annat undersökningar i Teckomatorp och Billeberga med Anderstorp som referensområde. Man hittade inte någon ökad risk för missfall eller missbildningar i Teckomatorp/Billeberga då. / Margareta Littorin, Yrkesmedicinen i Lund.

Vågar man överhuvudtaget skaffa barn i Teckomatorp?

Det finns ingen anledning att tro, vid en gynsammare situation som idag än den som rådde på 1960- och 1970-talet, att det skulle vara någon fara att skaffa barn i Teckomatorp. / Margareta Littorin, Yrkesmedicinen i Lund.

Kan man flytta till Teckomatorp utan att bli sjuk eller vara orolig?

Det finns alltid de som blir sjuka eller är oroliga, antingen det finns någon exponering för gifter eller inte. De effekter man eventuellt skulle kunna förvänta, om vissa ämnen sprids till luften i tillräckligt hög koncentration, är irritationseffekter i slemhinnor och luftvägar. Troligen kommer sådana koncentrationer inte att uppnås. / Margareta Littorin, Yrkesmedicinen i Lund.

Blir det värre för astmatiker och allergiker?

Astmatiker och/eller allergiker utgör kanske en extra känslig grupp, som kan reagera på eventuella luftföroreningar tidigare än andra personer. / Margareta Littorin, Yrkesmedicinen i Lund.

Hur blir det med egna brunnar som ligger intill BT Kemi/vattnet i Braån?

Sedan man sanerade BT Kemi-området i slutet av 1970-talet pumpar man aktivt grundvatten för att vatten från området inte ska komma ut i omgivande mark eller Braån. Någon risk för påverkan av grundvattnet utanför det allra närmaste området vid BT Kemi finns inte.

Sker det någon provtagning av luft och vatten?

Ett särskilt miljökontrollprogram har upprättas och följs för Braån. Prover tas såväl uppströms som nedströms BT Kemi-området. För att få uppfattning om eventuell spridning till luft under saneringen av det norra området använde man två provtagare som samlade in stoft.

Vad kommer allt detta att kosta?

Saneringen av det norra området kostade totalt cirka 200 miljoner kronor. Av dessa betalade kommunen själv cirka 5 %.

Vad saneringen av det södra området kommer att kosta är ännu väldigt osäkert. Mängden föroreningar beräknas vara mindre än på det norra området, men saneringen på det södra området är mer komplex på grund av de många betongkonstruktioner, som finns under marken och som är kraftigt förorenade. I dagsläget uppskattas kostnaden för saneringen av det södra området att bli i samma storleksordning som för det norra.

Kommer det att satsas på Teckomatorp ifrån kommunens sida?

Teckomatorp deltog i ÖresundBo-projektet under 2005-2006, där kommunen satsade extra resurser. Sammanlagt 2 miljoner kronor satsades i ÖresundBo.

Ett mål för BT Kemi Efterbehandling är att förändra attityden till Teckomatorp så att orten inte längre belastas av BT Kemi. I BT Kemi-styrelsens arbete ingår att påverka utvecklingen av Teckomatorp även utanför saneringsområdet.

Hur sker information om vad som kommer att hända på BT Kemi-området?

Löpande information om vad som händer i projektet sprids kontinuerligt genom kommunens hemsida, på kommunsidan i Lokaltidningen samt via pressmeddelanden till media. Händer något speciellt i projektet som direkt berör de som bor och/eller verkar i området görs särskild information. Två-tre gånger om året genomförs en informationskväll i Torgskolan dit allmänheten är välkommen.

Om något händer eller om man undrar något om projektet?

Man är alltid välkommen att kontakta projektledningen om man undrar något eller önskar få information om något. I Torgskolan i Teckomatorp finns en utställning om BT Kemi och vad som händer i projektet. Kontakta projektledningen om du vill besöka utställningen.