Serveringstillstånd

Enligt alkohollagen har kommunerna ansvar för både för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet när det gäller alkoholservering.

Alkohollagen ska ses som en skyddslag för att begränsa alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar. Det innebär att när alkoholpolitiska och näringspolitiska intressen vägs mot varandra så ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.

Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning av folköl i kommunen. Anmälan om försäljning och kontroll att lagen efterlevs sköts av Söderåsens miljöförbund.

Allmänna principer

Vid handläggning av serveringsansökningar kommer stor hänsyn att läggas vid att förebygga alkoholpolitiska olägenheter.

Kriterier/riktlinjer för tillstånd

För att kunna erhålla serveringstillstånd i Svalövs kommun fordras att lagens krav uppfylls. Det innebär att serveringsstället ska ha ett kök som medger allsidig matlagning. Vidare att sökande kan uppvisa ekonomisk och annan skötsamhet gentemot det allmänna samt att man har en föreskriven utbildning eller motsvarande erfarenhet av serveringsfrågor.

Följande prövning görs vid ansökan om serveringstillstånd:

 • Serveringsstället
 • Sökandes lämplighet
 • Alkoholpolitisk prövning

Alla ansökningar om serveringstillstånd remitteras till polismyndigheten, Söderåsens miljöförbund, lokala skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten.

Ansökan ska förutom ansökningsblankett, innehålla följande:

 • Anmälan om ansvarig personal (namn och personnummer).
 • Kopia av undertecknat köpe- och arrendeavtal.
 • Kopia av sökandens hyreskontrakt (undertecknat av bägge parterna).
 • Intyg om branscherfarenhet, arbetsintyg och meritförteckning.
 • Bevis om registrering av livsmedelslokalen i enlighet med gällande livsmedelslagstiftning.
 • Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc.
 • Planritning i två exemplar över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar
 • Registreringsbevis.
 • Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad.
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag
 • Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital.
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket som visar vilka aktiebolag och handelsbolag ni/bolagsmännen är och har varit verksamma i.
 • Intyg från kronofogden som visar att ni/bolagsmännen/ägarna och bolag ej är restförda (Obs! detta gäller även andra bolag som ni är och har varit verksamma i).
 • Kvitto på betald ansökningsavgift. Avgiften ska vara betald till Svalövs kommun (Bankgiro 663-7367) innan handläggningen av ansökan påbörjas.

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten

Följande information och handlingar skall bifogas ansökan:

 • Den ifyllda ansökningsblanketten skall undertecknas av behörig person samt insändas till kommunen.
 • Avgift för prövningen skall inbetalas innan ansökan kan behandlas, betalningen sker till Svalövs kommun bankgiro 663-7367
 • Kvitto över inbetald prövningsavgift.
 • Personbevis för sökande (då sökande är enskild person). Personbeviset får ej vara äldre än tre månader.
 • Aktuellt personbevis för samtliga styrelseledamöter. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Näringstillstånd/permanent uppehållstillstånd (enbart medborgare i land som inte tillhör EU).
 • Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskilda firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket avseende handelsbolag.
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket avseende aktiebolag.
 • Handlingar som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset.
 • Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning.
 • Planritning över restaurangens lokaler, helst i A4-format. Av ritningen skall framgå vad som är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord.
 • Kopia av bevis från Söderåsens miljöförbund att lokalerna godkänts för tillagning och servering av mat och dryck i erforderlig omfattning.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen skall till exempel ange öppethållandetider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, matutbud, underhållning, dans och spel.
 • Meritförteckning för sökanden (blankett bifogas).
 • Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas).
 • Kopia av hyreskontrakt för lokal, där serveringen skall bedrivas alternativt bevis om äganderätt till fastigheten.
 • Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal för den rörelse, vartill rättighet sökes.
 • Finansieringsplan och budget för första årets drift.
 • Intyg från kronofogdemyndighet om aktualitet avseende utsökning eller betalningsföreläggande, i förekommande fall registerutdrag.
 • F-skattebevis.
 • Momsregistreringsbevis.
 • Byggnadslov (vid nyproduktion)

Information om hur man överklagar

Om ni inte är nöjd med ett beslut kan ni skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som ni önskar samt motivering till ert yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av er och vara ställd till Förvaltningsrätten Box 45 203 20 MALMÖ. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, för att uppenbara felaktigheter i beslutet skall kunna rättas. Om kommunen inte ändrar beslutet som ni vill, kommer
handlingarna att översändas till Länsrätten för prövning.

Svalövs kommun måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

Ansökan skickas till:
Lennart Bossen | Alkoholhandläggare
Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv
Telefon: 0418-475079
E-post: lennart.bossen@svalov.se