Om LSS

Goto på en yngre kvinna och en äldre man ute i naturen.

I Svalövs kommun ska alla invånare som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär.

Lagar som reglerar stöd och hjälp

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du med en funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp som du behöver. Du ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden med respekt för ditt självbestämmande och integritet. De två lagstiftningar som reglerar stödet är:

 • Socialtjänstlagen (SoL)
  riktar sig, rent allmänt, till dig som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, har betydande svårigheter i din livsföring. Målet med SoL är att tillgodose dina behov så att du uppnår en skälig levnadsnivå.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  riktar sig till dig som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd och service. Insatserna enligt LSS ska tillgodose dina behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, gäller för:

 • Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Den som blivit hjärnskadad som vuxen och därmed fått sin begåvning nedsatt.
 • Den som har stora och varaktiga funktionshinder och därför behöver mycket stöd. Det gäller inte för personer som har svårigheter för att de är gamla.

 

LSS omfattar 10 olika insatser, 9 § LSS

Nedan beskrivs vilken hjälp och stöd du har möjlighet att få.

Avlösare i hemmet

Du som har ett barn eller en partner med funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice i hemmet för att få avlastning från omvårdnadsarbetet. En avlösare kommer då hem till er och tar hand om ditt barn eller din partner medan du får möjlighet att komma hemifrån för egentid

Bostad med särskild service för vuxna

Du som trots stödinsatser inte klarar av att bo själv i ett ordinärt boende kan ansöka om en bostad med särskild service. Det finns stöd och hjälp att få för psykiska, fysiska och sociala behov. Exempel på dessa behov är att; laga mat och äta, förflytta sig från ett stället till ett annat, duscha, gå på toa, klä av och klä på sig kläder, kommunicera och umgås med andra.

Det finns tre olika former av bostad med särskild service:

 • Gruppbostad
 • Servicebostad
 • Särskilt anpassad bostad

Gruppbostad är för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver omfattande stöd och hjälp i din vardag. I en gruppbostad bor du i egen lägenhet i anslutning till gemensamma utrymmen och med omvårdnadspersonal tillänglig dygnet runt. Fritidsaktiviteter och möjlighet att delta i kulturella aktiviteter ingår.

Servicebostad är för dig som klarar en del själv men som ändå har behov av stöd och hjälp dagligen. I en servicebostad har du egen lägenhet i vanlig trappuppgång med tillgång till gemensamt utrymme och personal i närhet. Fritidsaktiviteter och möjlighet att delta i kulturella aktiviteter ingår.

Särskilt anpassad bostad är för dig som klarar av ett självständigt liv utan att ha personal i närhet. Du bor då i lägenhet som har anpassats fysiskt för att passa dig och dina behov. Fritidsaktiviteter och möjlighet att delta i kulturella aktiviteter ingår inte.

Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet är en rättighet för personer som tillhör personkretsen 1§ 1-2 LSS. Primärt avser insatsen personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte deltar i utbildning.

Den dagliga verksamheten ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt, men även ha habiliterandeinslag om behov föreligger. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den enskildes intressen, behov och förutsättningar.

Den enksilde som deltar i daglig verksamhet får habiliteringsersättning utifrån deltagandet.

Att besöka daglig verksamhet ska vara både stimulerande och meningsfullt för individen.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga

Utgångspunkten i arbetet med barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar är att de så långt det är möjligt ska kunna växa upp tillsammans med sina familjer.

Barn eller ungdomar som av skilda skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan beviljas boende i en annan familj (familjehem) eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.
I en bostad med särskild service bor ett fåtal barn/ungdomar tillsammans och får stöd av personal.

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson syftar till att ge den enskilde ett personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering. Genom insatsen ska ett självständigt liv underlättas.

Insatsen kan tillgodose behovet av en vän/medmänniska när anhörigkontakt saknas eller behöver kompleteras.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn upp til 12 års ålder har rätt att gå på fritids före och efter skolan, på lov och studiedagar när föräldrarna arbetar. Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva hemma även efter att han eller hon har fyllt 13 år. Då kan du som förälder ansöka om korttidstillsyn för ditt barn.

Korttidstillsynen finns för att ge barn med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning och social stimulans på fritiden. Den kan vara på skolans vanliga fritids men med anpassat stöd, eller på ett särskilt fritids för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på kortidshem, i stödfamilj eller deltar i en lägerverksamhet. Vistelsen kan både vara enstaka dagar och flera dagar.

Syftet med insatsen är både att den funktionshindrade personen ska erbjudas miljöombyte och rekreation samt att anhöriga ska få avlastning.

Korttidsvistelse kan erbjudas både som regelbunden insats och vid akuta behov.

Ledsagarservice

Syftet med ledsagarservice är att underlätta för personer med omfattande funktionshinder att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet.
Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och skall göra det möjligt att besöka vänner, delta i kultur/fritidsaktiviteter eller att komma ut på en promenad.

Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter dina individuella behov.

Transporter till och från olika aktiviteter ingår inte i ledsagarservice.

Personlig assistans

För att erhålla personlig assistans enligt LSS/LASS krävs att den enskilde tillhör LSS personkrets och har behov av denna insats för sina grundläggande behov.

Med grundläggande behov avses hjälp med personlig hygien, att inta måltider, att klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens behov och konsekvensen av funktionshindret.

Stödet är personligt och individuellt utformat. Det ska knytas till den enskilde personen och vara tillgängligt i olika former och dygnet runt. Hänsyn tas till den enskildes integritet och självbestämmande för att ge henne eller honom möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Man ska ges frihet att själv bestämma vem som ska vara assistent, i vilka situationer och när den ska ges. Om man inte själv kan uttrycka sina behov träder anhörig eller annan företrädare in.

Val av anordnare

Vem som ska anlitas som assistansanordnare kan man själv välja. Det är möjligt att själv vara arbetsgivare, välja ett kooperativ eller att anlita Svalövs kommun.

Rådgivning och personligt stöd

Denna insats söks hos Region Skåne.

Du och dina anhöriga kan ansöka om att få rådgivning av experter på olika funktionsnedsättningar om hur du/ni kan förstå och hantera olika diagnoser. Experten kan till exempel vara en kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog eller arbetsterapeut.

Ansökan görs via Region Skåne Länk till annan webbplats.


Så här går ansökan till

För att få hjälp och stöd gör du en ansökan hos LSS-handläggaren. Handläggaren utreder och gör en individuell bedömning av dina behov och prövar vilken hjälp du har rätt till enligt gällande lagstiftning.

Ditt ärende handläggs så skyndsamt som möjligt. Handläggningstiden kan variera beroende på vad du har ansökt om. Beroende på vilken hjälp du ansöker om kan handläggaren behöva träffa dig och/eller begära in intyg som underlag för att kunna göra en bedömning.

Om du är missnöjd med beslutet eller tycker det är felaktigt kan du överklaga. Om du överklagar måste det ske inom tre veckor från det datum du tagit del av beslutet. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet. Om du behöver hjälp med att överklaga kan handläggaren vara dig behjälplig.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

För att få mer information eller för att ansöka om hjälp kan du kontakta en LSS-handläggare på myndighetsenheten genom att ringa, maila eller genom att skriva ut och fylla i vår ansökningsblankett och skicka in till handläggaren.