Hyra blomlådor som farthinder

Du som bor i Svalövs kommuns tätorter kan få möjlighet att hyra blomlådor om du upplever att bilar som kör förbi din fastighet inte håller hastighetsbegränsningen. Det är sedan du och dina grannar som ansvarar för att plantera blommor och sköta om lådorna.

Du kan anmäla ditt intresse genom att skicka denna blankett Pdf, 191.7 kB, öppnas i nytt fönster. till plan@svalov.se eller Svalövs kommun Plan och exploatering, 268 80 Svalöv.

Sista anmälningsdagen för blomlådor 2024 är 7 april.

Exempel från Ängabäcksvägen, Svalöv.

Exempel från Ängabäcksvägen, Svalöv.

Blomlådorna sätts ut i slutet av april alternativt i början av maj, beroende på väder och vårstädning av gatan. De tas sedan in i mitten av oktober.

Kommunen tar ut en avgift på 900 kronor (inklusive moms) per lådpar och säsong. I avgiften ingår utplacering och planteringsjord till lådorna samt intagning av lådorna efter säsongen. Kostnaden för blommorna står de boende för. Fakturan skickas till kontaktpersonen som ansvarar för betalning.

Förutsättningar för att ha möjlighet för blomlådor:

 • Gatan där blomlådor sätts ut ska vara en villagata, dvs ha utfarter från villor.
 • Kommunen är väghållare för gatan.
 • Föreskriven hastighet ska vara 40 km/h eller lägre.
 • Lådor placeras inte på gator med busslinjetrafik.
 • Den som ansvarar för skötseln av blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.
 • Berörda grannar ska informeras om blomlådorna och lämna skriftligt medgivande på ansökan.

Viktigt att tänka på

Lådorna får inte flyttas

Det är viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära trafikfara samt att framkomligheten begränsas. Den största effekten får blomlådorna med den placering som vi tillsammans med kontaktpersonen bestämmer på platsen. Placeringen målas ut på gatan.

Blomlådorna är ingen lekplats

Det finns risk för att lådorna blir en spännande lekplats för barn. Detta måste ni som bor på gatan i största möjliga mån förhindra eftersom en bilist inte kan väja när lådan passeras om barnen skulle göra något oväntat. Det är viktigt att inte invaggas i en falsk säkerhet under perioden som lådorna är utplacerade.

Bilförare ansvarar för påkörda lådor

Eftersom hastigheten ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver måste vi förutsätta att hastigheten är låg i bostadsområdena. Därför anser kommunen att det är tillräckligt om lådornas enda utmärkning består av reflexer och att blomlådorna placeras väl synliga. Om en bilist trots detta kör på en blomlåda och skadar sitt fordon ligger ansvaret på den som framför fordonet.

Ansvar för blomlådorna

Nedan kan du läsa vilka ansvar som sökande invånare respektive kommunen har gällande blomlådorna.

Sökande invånares ansvar:

 • Sökande invånare är kontaktperson och ansvarig för blomlådorna efter utplacering.
 • Sökande invånare är ansvarig att betala faktura för hyran innan utplacering av blomlådorna.
 • För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor på gatan är det viktigt att sökande invånare informerar grannar och boende om att blomlådor kommer att placeras ut samt anledningen till detta.
 • Sökande invånare ansvarar för att lådorna planteras med blommor och sköts om. Inga höga eller hängande växter får planteras, så att sikten skyms eller reflexerna täcks. Om planteringen missköts kan följden bli att lådorna tas in igen.
 • Lådorna får inte flyttas från sin ursprungliga markering och som sökande invånare är ansvarig för att ställa tillbaka lådorna om de ändå flyttas.
 • Sökande invånare måste vara anträffbar annars ska information om kontaktuppgifter till tillfälligt ansvarig lämnas till kommunen.

Kommunens ansvar:

 • Kommunen bygger/beställer blomlådorna så att de får ett likartat utseende, att reflexerna syns tydligt och att lådorna inte går att flytta på hur lätt som helst.
 • Kommunen bestämmer var lådorna ska placeras, i dialog med sökande invånare.
 • Kommunen tar ansvaret för de klagomål som kan förekomma på blomlådorna.
 • Kommunen vidarebefordrar uppgifter från de boende till polisen om någon medvetet saboterar eller flyttar lådorna enligt kapitel 2, paragraf 9 i trafikförordningen.