Trafikregler & trafiksäkerhet

Sedan 1997 har Sverige ett beslut att nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Nollvisionen

Visionen innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Om vi ska lyckas med detta krävs det att alla tar sitt ansvar för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Nollvisionens synsätt är att omsorgen till människors liv och hälsa ska vara stort fokus vid vägnätets utformning och funktion.

Svalövs kommuns Trafikstrategi 2022

I februari 2022 antog kommunfullmäktige Svalövs kommuns trafikstrategi.

Trafikstrategins syfte är att samla kommunens ställningstagande och mål gällande trafikplanering och skapa en helhetsbild av hur trafiksystemet ska utvecklas. Strategin utgår bland annat från kommunens översiktsplan och ska bidra till förverkligandet av den.

Strategin tydliggöra ställningstaganden och utgöra stöd för förvaltningen i arbetet med infrastruktur och samhällsplanering. Strategin är ett tydligt underlag i kommunikationen med andra kommuner, Region Skåne och Trafikverket.

Strategin innehåller långsiktiga mål som sträcker sig fram till år 2040 och strategier för hur kommunen ska uppnå dessa mål.

Trafikstrategin hittar ni här. Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) finns de trafikregler som gäller för hela Sverige, men kommunen kan även fatta beslut om lokala trafikföreskrifter i tätbebyggt område och på de kommunala vägarna. Dessa trafikföreskrifter är skyltade med vägmärken men går även att läsa på transportstyrelsens hemsida. Där kan du söka för att finna vilka lokala trafikföreskrifter som gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på en viss plats eller av en viss typ i kommunen.

Fartdämpande åtgärder

Åtgärderna syftar till att öka säkerheten för oskyddade trafikanter såsom cyklister och fotgängare. Åtgärderna består i huvudsak av fysiska hinder såsom gupp, sidoförskjutningar, tätortsportar.

Svalövs kommun har ställt upp ett antal kriterier
För att tydliggöra när fartdämpande åtgärder kan bli en aktuell åtgärd har Svalövs kommun ställt upp ett antal kriterier. Kriterierna är endast vägledande och utgör ingen garanti för åtgärder. Fyra av de sex kriterierna nedan ska vara uppfyllda för att kommunen ska starta en grundligare utredning i ärendet. Följande kriterier är beslutade i Samhällsbyggnadsutskottet (2013-02-13).

Kriterier för åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten:

 • Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg.
 • Det finns lekplats, skola eller fritidshem utmed gatan.
 • Gatan har genomfartstrafik.
 • Gatan trafikeras inte av bussar i linjetrafik.
 • Trafikmängden skall vara större än 50 bilar/maxtimme.
 • Medelhastigheten överskrider skyltad hastighet.

Kriterier för åtgärder i syfte att förbättra boendemiljön:

 • Gatan är mer än 150 meter lång.
 • Gatan har inslag av främmande trafik, det vill säga inte återvändsgator som huvudsakligen trafikeras av boende utmed gatan.
 • Gatan trafikeras inte av bussar i linjetrafik.
 • Trafikmängden skall vara större än 25 bilar/maxtimme.
 • Majoriteten av de boende på gatan önskar åtgärder.
 • Medelhastigheten överskrider skyltad hastighet.

Enskilda ärenden gällande fartdämpande åtgärder hanteras av förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden.

Statliga vägar

I kommunen är antingen kommunen eller staten väghållare för de allmänna vägarna. Generellt är alla större vägar utanför tätorterna samt genomfartslederna i tätorterna statligt ägda. Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av dessa vägar.

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill lämna in en synpunkt om deras vägar.