Projekt: Säkra skolvägar

Sektor Samhällsbyggnad genomför projektet Säkra skolvägar under läsår 22/23. På denna sida kan du läsa aktuell information gällande projektet och se var i tidsplanen projektet befinner sig.

Bakgrund

Många elever i kommunen har möjlighet att gå eller cykla till skolan då avstånden inom tätorterna är korta. Däremot är det viktigt att se över de skolvägar som eleverna använder sig av för att ge eleverna en så säker skolväg som möjligt.

Att ha en aktiv skolväg har många positiva effekter och kommunen vill ge goda förutsättningar så elever och föräldrar enklare kan välja en bilfri skolväg.

Positiva effekter av att gå eller cykla till skolan:

  • Aktivare livsstil och förbättrad hälsa
  • Ökad trafikkunskap och säkerhet
  • Förbättrat skolresultat
  • Ökat självförtroende och kamratskap
  • Bättre närmiljö och klimat

Projektet är avslutat

I september godkände Samhällsbyggnadsnämnden projektrapport med tillhörande bilagor.

Här hittar du:

Tidsplan

Medborgardialog i projektet

Under projektets gång har du tillfälle att lämna in synpunkter som elev eller förälder genom webbenkäten eller vid deltagande på dialogmötena.

Webbundersökning

Undersökningen riktade sig till först och främst till elever men för yngre elever kan det vara bra att enkäten fylls i tillsammans med förälder eller annan vuxen. Undersökningen bestod av två delar, första delen var en kort enkät med frågor om skola, transport osv och andra delen var en karta där eleven fyllde i sin skolväg samt lämnade synpunkter gällande en viss plats.

Dialogmöten

Dialogmöten genomfördes ett per tätort med mellanstadieskola och riktar sig till elever, föräldrar och pedagoger från samtliga grundskolor i tätorten. Syftet med mötena var att prata om säkra skolvägar och vilka hinder/förbättringar ni ser för att fler elever ska kunna gå och cykla till skolan. Inbjudan till dialogmötena skickades ut via skolornas plattform, Edlevo.

Tid för dialogmöten:

Ort

Datum

Svalöv

27/9

Teckomatorp

29/9

Billeberga och Tågarp

4/10

Kågeröd

6/10

Röstånga

11/10

Svalöv Montessori

13/10


Projektets syfte och mål

Projektets syfte

Att förbättra och säkerställa en trygg och säker skolväg för gående elever, cyklande elever och elever som får skolskjuts samt en säker och trygg trafikmiljö runt skolorna.

Projektets mål

Varje enskild elev ska få en säkrare och tryggare skolväg genom de fysiska åtgärder som föreslås och det framtagna material för föräldrar och pedagoger som ökar kunskapen och medvetenheten kring trafik hos eleverna och hur föräldrar/pedagoger kan bidra till att fler elever går eller cyklar säkert till skolan.

Projektets effektmål

  • Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
  • Förbättrar barns hälsa genom mer aktiva transportsätt.
  • Ökar andelen hållbara resor till och från skolan.
  • Minskar mängden biltrafik kring skolområdet.
  • Förbättrar närmiljön kring skolområdet, i form av mindre buller- och luftföroreningar.

Avgränsningar

Projektet innefattar fysiska åtgärder på de kommunala gång- och cykelbanorna samt det kommunala vägnätet. Projektet innefattar även förslag på åtgärder för enskilda väghållare eller på det statliga vägnätet. Även åtgärdsförslag kopplat till utbildning och beteendeförändring ingår i projektet.

Däremot innefattar inte projektet åtgärder kopplat till skolskjuts, då det ansvaret ligger hos Sektor Utbildning. Projektet kommer inte hantera enskilda elevers skolväg utan titta på flöden av elever.

Projektplan

Genom att klicka på länken kommer du till projektplanen för Säkra skolvägar, beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-07.

Projektplan Säkra skolvägar Pdf, 914.4 kB, öppnas i nytt fönster.