Dagvattendammar

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som rinner av markytor, tak, gator och andra konstruktioner.

Inom Svalövs kommun förespråkas hantering av dagvatten i första hand utformas med hållbara och öppna lösningar såsom dagvattendammar, istället för konventionell avledning via ledningar. I kommunen finns dagvattendammar i tätorterna Svalöv, Kågeröd, Tågarp, Billeberga och Teckomatorp.

Dagvattendammarna i Svalövs kommun används huvudsakligen för fördröjning av dagvatten från områden med bostadsbebyggelse, centrumbebyggelse eller industriområden där fördröjning av dagvatten bedömts lämplig.

I kommunens Dagvattenpolicy och Dagvattenplan anges riktlinjer och kommunens långsiktiga plan för hanteringen av dagvatten inom kommunen.

Riktlinjer för hantring av dagvatten inom NSVA & Svalövs kommun

Riktlinjer för hantering av dagvatten:

  • Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga regn.
  • Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.
  • Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet.
  • Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan.
  • Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten.
  • Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas.
  • Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas.
  • Ledningar ska dimensioneras enligt svenskt vattens anvisningar1 och med hänsyn till klimatförändringens effekter.