Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand. Det kan beviljas till dig som bor eller vistas i kommunen och inte kan få sitt behov av försörjning tillgodosett på något annat sätt.

E-tjänst ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om du redan har ekonomiskt bistånd och ska ansöka på nytt) 

Ekonomiskt bistånd är individuellt och behovsprövat och regleras av socialtjänstlagen. För att vara berättigad krävs det att man gjort allt man kan själv för att klara sin och sin familjs försörjning. Tanken är att ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig lösning.

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de har fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier, dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du tidigare inte varit aktuell hos oss på ekonomiskt bistånd ska du kontakta vår mottagning. Vid telefonsamtalet informeras du om vilka handlingar som du kommer att behöva vid din ansökan. Du får en tid för besök hos en socialsekreterare som utreder om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Vid besöket kan du även få information och rådgivning.

Vanliga frågor och svar

För vad kan jag få ekonomisk hjälp?

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Grunden i det ekonomiska biståndet (en s.k. riksnorm som beslutas av regeringen) ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek, fritid och barnförsäkring
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning och telefon
 • Förbrukningsvaror

Utöver det kan bistånd lämnas till skäliga kostnader för:

 • Boende
 • Fack/a-kassa
 • El
 • Umgänge med barn
 • Barnomsorg
 • Resor
 • Hemförsäkring

Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, vilket är kostnader som inte uppkommer så ofta såsom läkarvård och medicin, hemutrustning, spädbarnsutrustning, tandvård och glasögon.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden är cirka 2 veckor från det att en fullständig ansökan inkommit, om inget annat avtalats. Tänk därför på att ta kontakt i god tid.

Vilka krav ställs på dig som får ekonomiskt bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Är du arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Svalövs kommun kommer du tillsammans med arbetsmarknadskonsulenter på arbetsmarknadsenheten arbeta fram en planering för att du så snart som möjligt ska komma ut i självförsörjning.

Om du inte är aktivt arbetssökande eller tackar nej till erbjuden insats kan din rätt till ekonomiskt bistånd omprövas.

Om du inte står till arbetsmarknadens förfogande av hälsoskäl ska du styrka detta med ett giltigt läkarintyg, då utreder vi ditt behov och stöttar dig i att få den hjälp du behöver.

Behöver jag meddela förändringar?

Under tiden som du får ekonomiskt bistånd ska du meddela alla förändringar som rör inkomster, tillgångar, sysselsättning, studier och familje- och bostadsförhållanden till oss på ekonomiskt bistånd.

Kan någon få veta det jag har berättat för er?

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss inte får lämnas till obehöriga. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Hur registreras mina personuppgifter?

När du lämnat din ansökan registreras dina personuppgifter i vårt datasystem. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter används. Enligt socialtjänstlagen 11 kapitlet har du också rätt att ta del av all dokumentation som vi gör i ditt ärende.

Kontakt

Nya ansökningar ekonomiskt bistånd & allmänna frågor

Mottagningstelefon: 0418-47 50 66
Telefontid: måndag - fredag kl. 10.30-11.30

Finns det ett aktuellt ärende kontaktar du din socialsekreterare efter överenskommen tid. Din handläggare nås via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Öppettider reception ekonomiskt bistånd

Måndagar: 10:30-12:00
Onsdagar: 10:30-12:00
Torsdagar: 13:00-15:00