Ekonomiskt bistånd

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter och du kan då behöva hjälp och stöd med din försörjning och livssituation.

Alla som vistas i kommunen har rätt att ansöka om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd).

Försörjningsstöd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd när alla andra alternativ är uttömda. Det är en av flera insatser där målet är ett självständigt liv genom arbete eller annan försörjning. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Under tiden fram till att du blir självförsörjande uppbärs försörjningsstöd utifrån de krav som lagstiftningen ställer. Socialnämnden utreder och fattar beslut kring rätten till försörjningsstöd och vi arbetar för att så långt det är möjligt hitta en individuell lösning i samverkan med myndigheter och organisationer i samhället. Exempel på myndigheter och organisationer som vi samverkar med är Svalövs kommuns arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen, vuxenenheten i Svalöv, Försäkringskassan och sjukvården.

Ekonomiskt bistånds reception håller sommarstängt

Under perioden 17 juni till och med den 1 september håller eknomiskt bistånds reception i kommunhuset sommarstängt

Kommunens invånare kan under sommarperioden nå verksamheten enligt följande alternativ:

 • Mottagningstelefon
  Måndag-fredag: kl. 10.30-11.30.
  Telefon: 0418-47 50 66
 • Socialsekreterarna
  Måndag-fredag: kl. 13.00-14.00.
  Telefon: 0418-47 50 00 (växel)

Förutsättningar för försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster från arbete, pension eller genom annat stöd från samhället, exempelvis genom sjukpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag.

Tillgångar, som till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror som går att sälja måste först avyttras innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd.

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de har fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier, dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

Innan du ansöker behöver du:

 • Läsa igenom informationen om försörjningsstöd här på webbplatsen.
 • E-legitimation (BankID). Ansökan sker via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du saknar e-legitimation, kontakta din bank.
 • Vara folkbokförd i Svalövs kommun.
 • Samla dina och eventuella medsökandes uppgifter om inkomster och utgifter som du ska bifoga i din e-tjänstansökan. Vid besök ska du kunna styrka uppgifterna du lämnat med underlag samt kvitton.
 • Om ni är två som ansöker gemensamt behöver båda signera ansökan med BankID.
 • Om du behöver logga ut från e-tjänstansökan för att fortsätta med ansökan vid ett senare tillfälle, kom då ihåg att trycka på "Spara-funktionen". Dina uppgifter sparas då och du kan fortsätta med din ansökan när det sedan passar dig.

Vid skyddad identitet

E-tjänstansökan om ekonomiskt bistånd hämtar uppgifter från Skatteverket och kan därför inte användas för dig med skyddad identitet. I dessa fall kontaktar du Svalövs kommun för hjälp (se kontaktuppgifter nedan).

Vad behöver jag lämna in vid en ansökan?

Det här behöver du ha med dig vid ansökan för att det ska gå att utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd:

 • Du ska redan ha skickat in e-tjänstansökan.
 • Inkomstuppgifter tre månader tillbaka, till exempel löneavier.
 • Kvitton och räkningar tre månader tillbaka, exempelvis: hyra, el, hemförsäkring, medicin och läkarkostnader som omfattas av högkostnadsskyddet, barnomsorg och avgift till a-kassa/fackförening.
 • Ekonomisk översikt från din bank som visar vilka tillgångar du har hos banken.
 • Kontoutdrag, tre månader tillbaka, från alla dina bankkonton.
 • Inkomstdeklaration, specifikation och preliminär skatteuträkning. Vi behöver samtliga fyra sidor i din inkomstdeklaration.
 • Kontrolluppgifter från Skatteverket. Om du inte har någon inkomstdeklaration ska du istället lämna kontrolluppgifter. Kontakta Skatteverket på 0771-567 567 och be att de skickar dina kontrolluppgifter till dig.
 • Legitimation.
 • Hyreskontrakt.
 • Uppgifter om banklån och driftskostnader, om du bor i bostadsrätt eller villa.
 • Handlingsplan och aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen, om du är arbetslös.
 • Läkarintyg, om du är sjukskriven.
 • Beslut om studiemedel från CSN, om du studerar.
 • Beslut om uppehållstillstånd/uppehållsrätt, om du är utomnordisk medborgare.
 • Om du av olika anledningar inte kan göra e-tjänstansökan ska skriftlig ansökan inkomma.

Vad händer när vi tagit emot din ansökan?

Socialsekreteraren utreder om du har rätt till ekonomiskt bistånd genom att göra en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och dels en prövning av vad du själv har gjort för att klara din försörjning.

Om du lämnat alla handlingar som behövs är målsättningen att du ska få ett beslut inom två veckor. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan.

All personal som handhar ditt ärende har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Att du får ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt offentlighet- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess

Frågor & svar - ekonomiskt bistånd

Vilka krav ställs på mig vid en ansökan?

Du kan få ekonomiskt bistånd på grund av otillräcklig ersättning vid arbetslöshet om du är aktivt arbetssökande efter din förmåga.

Detta innebär att:

 • vara anmäld på och ha regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen,
 • söka alla typer av arbete inom pendlingsavstånd. Detta innefattar de arbeten du har erfarenhet av och/eller utbildning för samt okvalificerade arbeten,
 • ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning,
 • dokumentera alla arbeten och/eller utbildningar som söks. Eventuellt arbetshinder, helt eller delvis, ska styrkas med medicinskt underlag.

Skyldighet att delta i praktik eller annan insats

Socialnämnden kan begära att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Om du tackar nej till ett sådant erbjudande kan din ansökan om ekonomiskt bistånd avslås eller beloppet sänkas. Du kan också erbjudas rehabiliterande insatser.

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande

Det betyder att du måste vara anmäld hos Arbetsförmedlingen, ha oavbruten kontakt med din arbetsförmedlare samt söka arbeten aktivt.

Som arbetssökande ska du söka alla okvalificerade arbeten samt de arbeten som du är kvalificerad för. Detta inom ett pendlingsavstånd på upp till 90 minuter enkel resväg. Du får inte tacka nej till erbjudet arbete eller någon arbetsmarknadsåtgärd via Arbetsförmedlingen.

Handläggaren för ekonomiskt bistånd kan även remittera dig för sysselsättning, vilket kan innebära praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Det är viktigt att du dokumenterar alla arbeten som söks.

Om du tackar nej till erbjudna åtgärder och/eller inte bedöms som aktivt arbetssökande kan din biståndsrätt komma att omvärderas. Detta betyder att du kan få minskat bistånd eller ett helt avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du ha ett läkarintyg som styrker detta, det vill säga du ska vara sjukskriven och ha ett giltigt läkarintyg.

Hur räknas mitt försörjningsstöd ut?

Försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm och ska täcka hushållets utgifter. I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien, dagstidning, TV-avgift och telefon.

Normbeloppen är olika för ensamstående, par och barnfamiljer.

Du kan även få försörjningsstöd till rimliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor samt avgift till fackförening/a-kassa.

Regeringen bestämmer varje kalenderår riksnormen för försörjningsstödet. Normen gäller som miniminivå för de behov den ska täcka.

Efter en särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas till andra nödvändiga utgifter såsom tandvård, glasögon, barnomsorgsavgift, läkarvård med mera.

Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du göra en förenklad beräkning för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Dessa siffror uppdateras årligen.

Vilka inkomster kan påverka mitt försörjningsstöd?

Alla nettoinkomster räknas av eftersom de reducerar försörjningsstödet. Detta gäller till exempel: lön, studiemedel, underhållsstöd, barnbidrag, ränteinkomster, föräldrapenning, flerbarnstillägg, Alfa-kassan, sjukersättning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, AMF-ersättning, sjukpenning, pension, A-kassa och överskjutande skatt.

Följande tillgångar kan påverka ditt bidragsbelopp:

 • bankmedel,
 • aktier och obligationer,
 • fastighetsinnehav,
 • registrerat företag,
 • fordonsinnehav,
 • övriga tillgångar av värde.

Vad får min bostad kosta?


Följande nivåer är högsa godtagbara boendekostnad för år 2023

Antal personer i hushållet

Högsta godtagbara kostnad

1-2 vuxna

5 650 kr

1-2 vuxna + 1 barn

6 800 kr

1-2 vuxna + 2-3 barn

8 370 kr/9 625 kr

1-2 vuxna + fler än 3 barn

9625 kr + 1 800 per barn

Hemmavarande ungdomar i åldern 18-25 år beviljas normalt sett inte försörjningsstöd till boendekostnaden.

Befintlig boendekostnad får normalt inte fördyras under den tid du uppbär ekonomiskt bistånd.

Vilka skyldigheter har du för att dina uppgifter är aktuella?

Under den tid du är beviljad ekonomiskt bistånd är du skyldig att genast meddela alla förändringar gällande din ekonomi, familj, bostad och vistelseort till socialnämden.

Socialnämnden har skyldighet att göra en polisanmälan avseende misstänkt bidragsbrott om ekonomiskt bistånd har beviljats på grund av att du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

När kan du bli återbetalningsskyldig?

Du är skyldig att återbetala ekonomiskt bistånd om det betalas ut på grund av:

 • att det har beviljats såsom förskott på förmån från annan myndighet såsom a-kassa, sjukpenning, bostadsbidrag,
 • att ekonomiskt bistånd har beviljats med för högt belopp.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga detta. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Överklagandet ska innehålla:

 • Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.
 • Vilket beslut som överklagas (innehåll, beslutsfattare och tidpunkt).
 • Hur du önskar få beslutet ändrat.
 • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
 • Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet.

Skicka din skrivelse till:

Svalövs Kommun
Socialnämnden
268 21 Svalöv

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Skåne län.