Billeberga - Billeshögsskolan

Foto på Billeshögsskolan.

Billeshögsskolan ligger i Billeberga och är en F-6 skola. Här finns också ortens fritidshem.

Här går ca 200 elever som bor i Billeberga och Tågarp. Skolan har behörig och kompetent personal med olika utbildningar för att möta barnens olika behov. Det råder bra sammanhållning och gemenskap på skolan. De vuxna ser alla elever som sitt ansvar och på så vis blir alla sedda.

Så här arbetar vi

Två lärare i varje klass
Vi har inga parallella klasser, vilket ger oss möjlighet att låta två lärare ta hand om varje klass. Klassrummen är stora och delbara. I anslutning till alla klassrum finns grupprum, så varje klass också kan arbeta i mindre grupper.

Tre arbetslag
Skolans elever och personal är indelade i tre arbetslag: F-3, 4-6 och fritids. Det råder en bra sammanhållning och gemenskap på skolan. De vuxna ser alla elever som sitt ansvar och på så vis blir alla sedda.

Den röda tråden
På Billeshögsskolan har vi tillsammans med områdets förskolor ett gemensamt fokus på språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten.
Fysisk aktivitet är viktigt för koncentrationen. Varje dag inleds med Svalövspulsen och under skoldagen förekommer pauser i form av brainbreaks och rörelse.
Våra måltider räknas som lektionstillfällen. I vår nya matsal äter lärarna tillsammans med klassen och utbudet av råvaror är säsongsbetonat. Vegetariskt alternativ erbjuds alltid.

Våra lärmiljöer
Då skolan nyligen genomgått en större ombyggnad kan vi nu bedriva undervisning i ändamålsenliga lokaler såsom hemkunskap/NO/bild- och musiksal.

Elevinflytande
​Eleverna är efter ålder och mognad delaktiga i planeringen av undervisningen och verksamheten. Tillsammans har vi klassråd, fritidsråd och elevråd, där vi bl.a. lyfter frågor om trygghet, trivsel, mat och rastaktiviteter.

Gemensamma aktiviteter
Vi har flera återkommande gemensamma aktiviteter såsom skapande skola, idrottsdagar och jultema.

Skolans arbetslag

Tre arbetslag
Billeshögsskolans elever och personal är indelade i tre arbetslag, F-3, 4-6 och fritids. Vi arbetar för att övergången ska gå så lätt som möjligt för eleverna, både dagligen mellan skola och fritids, samt vid stadiebyten.

Social träning
På olika sätt till exempel genom samtal, värderingsövningar och filmer arbetar vi för att påverka och stimulera eleverna att förstå vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i vardagen.

Gemensamma och arbetslagsvisa aktiviteter
För att lära känna alla barn på skolan ordnas både gemensamma och arbetslagsvisa aktiviteter.

Elevhälsa

Lokala elevhälsan
På vår skola har vi en lokal elevhälsa. Den lokala elevhälsan består av rektor, specialpedagoger, kurator samt fritidsledare/rastvärd.

Centrala elevhälsan
​Vår skola är kopplad till kommunens centrala elevhälsa Öppnas i nytt fönster..

Skolsköterska, Billeshögsskolan
Angelica Haraldsson
Kontaktuppgifter

Kurator, Billeshögsskolan
Britta Nilsson
Kontaktuppgifter

Sjuk- & frånvaroanmälan

Frånvaro
När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska du som vårdnadshavare anmäla detta i appen Edlevo. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.30 varje dag som eleven är frånvarande.

Läs mer om Edlevo här Öppnas i nytt fönster.

Ledighet
Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Ansökningsblankett kan fås av pedagogerna eller skrivas ut via vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Föräldrainformation

Skolplattform - Edlevo
På skolan använder vi Edlevo som skolplattform. Det är via den som all kontakt mellan skolan och hemmet sker. Det är även via denna plattform som du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn.

Läs mer om Edlevo här Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Rektor
Josefina Naters
0418-47 53 21
E-post

Administrativ assistent
Maria Möller
0418-47 53 22
E-post

Skolsköterska
Angelica Haraldsson
0418-47 51 21
Epost