Teckomatorp - Parkskolan

Foto på Parkskolan i Teckomatorp.

Parkskolan ligger i Teckomatorp och är en F-6 skola med cirka 240 elever. På skolan finns även Parkens fritidshem.

Skolgården är stor och erbjuder varierande aktiviteter och intill finns både idrottsplats och en park. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal med många olika modersmål. Välkommen att besöka oss och ta del av vår verksamhet!

Så här arbetar vi

Vi arbetar aktivt med att utveckla en flexibel lärmiljö som är kreativ, lustfylld och lagom utmanande och där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi har daglig fysisk aktivitet som ett led i att öka inlärning och välbefinnande och från och med 2018 arbetar vi aktivt utifrån vår hälsoprofil, som bland annat omfattar pulshöjande aktiviteter, aktiva klassrum, brain breaks och utökat värdegrundsarbete. En profil som har sin grund i forskning och beprövad erfarenhet.

Vår organisation bygger på en klass i varje årskurs. Utifrån antal elever i respektive klass anpassas därefter antal pedagoger per klass och grupprum. Detta möjliggör en ökad flexibilitet när det gäller gruppindelning och gruppstorlek i de olika ämnena under läsåret. På så sätt har vi bättre möjligheter att möta elevernas olika behov och förutsättningar.

Skolan är indelad i tre arbetslag: F-3, 4-6 och fritids. Inom respektive arbetslag har all personal ansvar för alla elever, men varje årskurs har sina huvudpedagoger.

Elevhälsa

Elevhälsovården är elevernas företagshälsovård och sträcker sig från grundskolan till gymnasiet. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa och att skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla barn och ungdomar. Skolhälsovården arbetar förebyggande både individuellt och i grupp.

Vi följer elevens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller med hälsosamtal och vaccinationer efter skolhälsovårdens basprogram.

Skolsköterska
Till skolsköterskan kan man komma med både små och stora bekymmer. Frågor som kost, motion, trivsel, kamratrelation och skolsituation - allt som påverkar elevens hälsa och välmående. Att må bra är en god grund för att man ska klara sina studier. Vi samarbetar med övriga inom elevhälsoteam, skolledning, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Skolsköterska, Parkskolan (mån, tis jämn v. samt ons)
Victoria Svensson
Kontaktuppgifter

Skolkurator, Parkskolan (mån jämn v. samt tis)
Charlotta Öhlund
Kontaktuppgifter

Vi som arbetar i elevhälsovården har tystnadsplikt och sträng sekretess!

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med utveckling, utredning och undervisning. Arbetet är förebyggande, handledande, pedagogiskt och socialt inriktat.

Vi vänder oss både till elever och föräldrar, och vi handleder och ger konsultation till personalen.

Eleven får hjälp med:

  • anpassning av lärandemiljön,
  • utredning, undervisning, handledning och coachning.

Föräldrarna:

  • får rådgivning och stöd,
  • är med och samarbetar kring elevens utveckling.

Parkskolans specialpedagog
Jeanette Göransson
0709-47 52 94
E-post

Sjuk- & frånvaroanmälan

Frånvaro
När elev är frånvarande på grund av sjukdom eller liknande ska målsman anmäla detta i skolplattformen Edlevo. Sjukanmälan ska göras senast klockan 07.45 varje dag som eleven är frånvarande.

Läs mer om Edlevo här. Öppnas i nytt fönster.

Ledighet
Utifrån Skollagen (SL 7 kap 18§) är vår hållning att inte bevilja elever ledighet för semester. Vill man ansöka om ledighet för sitt barn av andra skäl ska man göra så, men man bör då noggrant motivera ledigheten. Ansökningsblankett kan fås av pedagogerna eller skrivas ut via vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rektor beviljar/avslår ledigheten. Det är förälderns/vårdnadshavarens ansvar att se till att den sökta ledigheten inte påverkar möjligheten att uppnå uppställda mål.

Kontakta oss

Besöksadress
Västergatan 36
268 72 Teckomatorp

Rektor
Tonny Glantz
0418-47 52 65
E-post

Administrativ sekreterare
Robin Yjord
0418-47 52 68
E-post

Administrativ assistent
Stiina Koivunen
0418-47 52 66
E-post

Vaktmästare
Anders Richnau
0709-47 52 90

Personalrum
0418-47 52 67