Pågående Markanvisningar

Här nedan publiceras aktuella markanvisningar i Svalövs kommun.

Lantlyckan

Lantlyckan norra delen:
En detaljplan som möjliggör byggnation av ca 160 bostäder i området fick laga kraft i juni 2023. I detaljplanen ingår också bland annat en park med dagvattenhantering, utrymme för parkeringsplatser, ett torg och möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen i en del av planen.

För den norra delen av Lantlyckan finns tre markanvisningar: HSB/Midroc, Fastighets AB 3hus samt Svalövsbostäder.


Kartvy över var Lantlyckan ligger i Svalövs kommun.

Norra kyrkvången

Området håller på att byggas ut och består av kommunala tomter som säljs genom kommunens tomtkö. Framför allt kommer friliggande villor att byggas men möjlighet att bygga par-, rad och kedjehus finns också. På del av området finns en markanvisning för Lilla Sågen AB.

Kartvy över Norra kyrkvången i Svalövs tätort.

Teckomatorp 7:53

Arbete med detaljplan som möjliggör byggnation av radhus i två våningar pågår. Detaljplanen planeras vara färdig under hösten 2024. En markanvisning för Fastighets AB 3hus finns för området.

Kartvy över fastighet Teckomatorp 7:53.

Del av Billeberga 11:4

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder på del av fastigheten Billeberga 11:4. Planen möjliggör flerbostadshus samt service i form av centrumfunktion. Syftet är även att inom planområdet möjliggöra seniorbostäder med möjlighet till vårdfunktion. På området finns idag en markanvisning för Gåshaga Byggprojektering AB.

Kartvy över del av fastighet Billeberga 11:4.Förstora bilden

Kågeröd 5:31

För området finns en detaljplan för bostäder i flerbostadshus, möjlighet till centrumverksamhet och vård finns också. En markanvisning för Lagherta fastigheter AB finns för området.

Kartvy över fastighet Kågeröd 5:31.Förstora bilden

Gluggstorp

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i anslutning till pågatåsstationen i västra delen av Tågarp. Mindre, icke störande verksamheter kombineras med boende och delar med centrumändamål. I planområdet inryms natur och parkytor med möjlighet till bollspel, och skola alternativt vård. På området finns en markanvisning för ByniByn Aktiebolag.

Kartvy över Gluggstorpsområdet i Tågarp.

Ekobyn

Arbete med detaljplan som gör det möjligt att bygga bostäder i kombination med odling samt handel, verksamheter och småindustri kopplat till odlingen pågår. För området finns en markanvisning för Röstånga Ekoby ekonomisk förening.

Visa område Ekobyn