Stöd till familjen

I vissa av livets skeenden kan familjen behöva särskilt stöd. Här kan du läsa mer om familjerådgivning, skilsmässa och vårdnad av barn. Du får också veta hur man gör för att söka stöd och hjälp.

När du har oro för ditt barns beteende eller känner en osäkerhet i föräldraskapet kan du få stöd i olika former genom socialtjänstens Öppna insatser. Utgångspunkten är att människor är experter på sina egna liv, men att föräldrar ibland kan behöva hjälp att bena ut sin situation.

Hantera vardagen

Familjebehandling utgår från att bästa sättet att hjälpa familjer där det uppstått problem är att stärka föräldrar och ge redskap för att hantera vardagen. Samtalen handlar ofta om att pröva nya vägar och om att ta små steg i rätt riktning. Föräldrar kan behöva stöd som oavsett om det är mindre eller större barn.

Gemensamma strategier

Vi arbetar i första hand med dig som förälder men samtalar även med barn och ungdomar för att göra dem till aktiva samarbetspartners i förändringsarbetet. Vi försöker då hitta gemensamma strategier som fungerar för just din familj. Arbetet är framtidsinriktat och undersöker det som fungerar för att göra mer av det.

Anpassning utifrån behov

Vi försöker anpassa insatsen utifrån din familjs behov vilket kan innebära att insatsen kan ha olika innehåll och bli olika intensiv beroende på barnets ålder och problemets art. Samarbetet varar så länge behoven kvarstår och som regel längst 6 månader.

Hållbar förändring

Vi tror att alla vill klara sina problem utan inblandning av myndigheter. Därför arbetar vi för i din familjen ska åstadkommas en förändring som är hållbar över tid.

Öppna insatser

Ibland känns det som om problemen har tagit överhand i ens liv och man behöver råd och stöd för att komma vidare och nå en förändring.

Öppna insatser är en verksamhet inom Svalövs kommun som vänder sig till alla kommuninvånare. Till Öppna insatser kan du vända dig direkt om du vill ha råd och stöd. Vi har möjlighet att ge dig upp till fem rådgivande samtal som inte journalförs. Det är kostnadsfritt att besöka oss.

Du kan komma själv, tillsammans med familjen eller med andra för dig betydelsefulla personer.

Vi arbetar även tillsammans med er som blivit beviljade insatser via socialtjänsten.

Öppna insatser erbjuder individuella samtal samt olika gruppverksamheter för både barn och vuxna. Vi arbetar utifrån olika metoder och har en bredd av kompetenser och erfarenheter.

Vår verksamhet omfattas av tystnadsplikt men också av anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (SoL), vilket bland annat innebär att vi är skyldiga att anmäla vid misstanke om barn far illa.

Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Från den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som ger nyblivna föräldrar möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Gå till Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska vara 18 år, ni föräldrar ska vara eniga om att barnet är ert gemensamma, ni ska vara folkbokförda i Sverige samt ha en e-legitimation och mobilt Bank-ID för att kunna använda e-tjänsten.

Om ni inte uppfyller någon av dessa regler är det socialnämnden som har ansvaret och du kontaktar familjerättsenheten eller bokar tid via e-tjänst.

Vad händer efter 14 dagar?

Efter 14 dagar går utredningsansvaret över till Socialnämnden att fastställa faderskapet/föräldraskapet.

Se vår e-tjänst Faderskapsanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om mamma har sin folkbokföring i Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp eller Örkelljunga ska ni boka tid i er hemkommun om ni är sammanboende och är överens om att barnet är ert gemensamma.

Om ni föräldrar inte bor ihop eller inte är överens om att barnet är ert gemensamma ska ni kontakta familjerätten i Helsingborg eller boka tid via e-tjänst, detta gäller även om mamma är folkbokförd i Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga:

E-tjänst Bekräfta faderskap och föräldraskap för föräldrar som inte bor ihop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar kan välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

Kontakt

Faderskapshandläggare
Lina Persson
0418-47 52 07
e-post

Svalövs kommun, växeln
0418-47 50 00

Familjerådgivning

Alla kan någon gång i livet få problem i sina nära relationer. Familjerådgivningen kan vara ett sätt att hitta lösning och nya vägar.

Familjerådgivningen är en verksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Som par kan man behöva hjälp med att:

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • Bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
  • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
  • Bryta destruktiva mönster

Svalövs kommun samarbetar med Helsingborgs familjerådgivning

Helsingborgs familjerådgivning är en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblematik, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal.

För dig som är folkbokförd i Svalöv är första samtalet avgiftsfritt och därefter är besöksavgiften subventionerad och kostar 300 kr per samtal (90 min).

Läs mer om familjerådgivningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Telefon: 0770-33 06 16
Telefontid helgfri vardag kl. 08:30-16:00, (lunch kl. 12-13).
E-post Länk till annan webbplats.

Viss rådgivning kan ges via telefon. För bokning av detta hänvisas till telefon: 0770-33 06 16.

Besökssdress: Stortorget 13, Helsingborg

Familjerätt

Svalövs kommun har samverkansavtal med Helsingborgs stad inom familjerättens område. Det innebär att familjerättsärenden, förutom fastställande av faderskap för sambor, handläggs vid familjerättsenheten i Helsingborg.

Handläggare har möjlighet att ta emot besök både i Helsingborg och i Svalöv. För att se vilka insatser som kan erbjudas läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns också allmän information om familjerätt under rubriken Vanliga frågor och svar.

Familjerätten arbetar med adoptioner, rådgivning, samarbetssamtal och utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge, faderskapsbekräftelser med mera.

Många personer i kommunen träffar oss i samband med att de får barn. Vi utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Ibland kan man som föräldrar i samband med en separation ha svårt att komma överens om hur man bäst ska lösa situationen för barnen beträffande vårdnad, boende och umgänge. Man kan då komma till oss och genom frivilliga samtal, så kallade samarbetssamtal försöka komma överens. Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten, som då ber familjerätten att utreda frågan och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Ibland behöver man komma hit tillsammans med den andra föräldern för ett rådgivningssamtal eller samarbetssamtal.

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera.

Vårdnad, boende och umgänge

Genom rådgivning och samarbetssamtal kan familjerätten hjälpa till om man inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separationer. Syftet med samtalen är att föräldrarna ska kunna samråda kring barnet och gemensamt fatta nödvändiga beslut. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller i socialtjänsten i övrigt.

Om en tvist angående vårdnad, boende och/eller umgänge inte kan lösas genom samarbetssamtal kan tingsrätten ta över ansvaret för beslutet. För att få underlag för beslutet begär tingsrätten vanligtvis en utredning från familjerätten.

Kontakt Familjerätten

Kontakta gärna vår gemensamma telefonrådgivning
Telefon: 042-10 36 00
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00. Onsdag kl 15.00-17.00.

Rådgivning om faderskap/föräldraskap
Tisdagar kl 12.30-13.30 och torsdagar kl 8.30-9.30.

OBS! Familjepunkten har stängt på helgdagar.

Du kan också boka tid för enskild rådgivning digitalt genom e-tjänst (se nedan). Du väljer om du vill ha rådgivning genom personligt besök på Familjepunkten, telefonsamtal eller genom Skype.

Samarbetssamtal ansöker ni om antingen genom e-tjänst (se nedan) eller genom att skicka in en blankett som finns på hemsidan Länk till annan webbplats.. Vi tar kontakt med er för att komma överens om besökstider.

E-tjänster

SES - digital hjälp för skilsmässofamiljer

SES, Samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt, interaktivt verktyg som ska hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation. För de yngsta barnen, 3-5 år finns SES Mini och för barn 6-17 år finns SES Nxt. Verktygen hjälper barn och unga att sätta ord på sina känslor och upplevelser.

Om du vill få tillgång till SES så behöver du vara folkbokförd i kommunerna Helsingborg, Båstad, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp eller Örkelljunga.

Inga personuppgifter sparas. Vi hoppas och tror att du kommer att få mycket nytta av SES.

Samarbete efter skilsmässa

SES Mini

Så fungerar tjänsten SES

Inga personuppgifter sparas. Vi hoppas och tror att du kommer att få mycket nytta av SES.

SES är ett stöd för föräldrar för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation.

SES för vuxna är uppdelad i 18 olika delar/moduler. Grundmodulen på drygt 30 minuter kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns till exempel verktyg för självreflektion, verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer och verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation. Och kunskap om hur du som förälder berättar för dina barn om valen du gör.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet du önskar och du kan logga in hur många gånger du vill. Du får tillgång till SES direkt, utan väntetid.

Det digitala utbildningsmaterialet består av 18 digitala moduler och finns på svenska, engelska och arabiska.

SES Mini hjälper de yngsta barnen sätta ord på sina känslor

SES Mini fungerar på liknande sätt som SES för vuxna, men med barnets perspektiv. SES Mini vänder sig till de yngsta barnen så att de kan komma till tals på sina villkor och utifrån sina känslor. Barnet får hjälp med sina funderingar och samtidigt får vuxna stöd i hur de kan prata med barnet om det som kan vara svårt.

SES Mini bidar till att göra barnet delaktig och skapa bättre förutsättningar för en tryggare uppväxt och en ljusare framtid – helt i linje med barnkonventionen.

SES Nxt stöttar och vägleder barn och unga med separerade föräldrar

SES Nxt fungerar på ett liknande sätt som SES för vuxna och Mini. Det digitala verktyget riktar sig till barn och unga i åldrarna 6–8 år, 9–12 år och 13–17 år. Innehållet för de olika åldersgrupperna är anpassat efter barns språkliga och kognitiva förmåga.

Verktyget hjälper dig att förstå och hantera känslor. Det digitala stödet informerar också om den unges rättigheter och ger konkreta tips och råd kring situationer som kan uppstå i samband med separation. SES Nxt är framtaget med barn för barn.

Familjehem

Det finns många orsaker till att barn och unga, för kortare eller längre tid, behöver bo i ett familjehem. Släktingar eller närstående kan bli familjehem men om det inte är möjligt att hitta lösningar bland de närstående behövs ett utomstående familjehem som då rekryteras via kommunen.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och då enligt socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja och detta sker då med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Kontakt

Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, barn och unga. Du kommer i kontakt med oss via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Kontaktperson, kontaktfamilj

Familjer, barn och ungdomar behöver ibland stöd och avlastning av flera vuxna i sin omgivning. Då kan en kontaktfamilj eller kontaktperson vara ett alternativ. Behovet av stöd kan vara under en längre eller kortare period.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som kan trättas och stödja på olika sätt och dela med sig av sina erfarenheter. Hur ofta man träffar sin kontaktperson varierar.

Kontaktfamilj

Familjer kan ha det jobbigt på olika sätt under en kortare eller längre period. Då kan vara nödvändigt att få stöd av en annan familj. Påfrestningarna i familjen kan till exempel handla om att familjen saknar eget socialt nätverk eller att barnet mår dåligt och behöver komma hemifrån ibland.

Kontaktfamiljens huvudsakliga uppdrag är att få barnet att känna sig välkommet, uppskattat och tryggt i sin extrafamilj. Tanken är att familjen ska ta sig an barnet eller ungdomen under en längre tid och på så sätt bli en utökad del av barnets egna nätverk.

Kontakt

Det är en socialsekreterare som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktperson eller kontaktfamilj.

Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, barn och unga. Du kommer i kontakt med oss via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Vill du bli familjehem, kontaktperson/kontaktfamilj?

Ett familjehem öppnar sitt hem för att ta emot utsatta barn och ungdomar. Barnet ska tas emot som en fullvärdig medlem av familjen, med värme och med respekt.

Barn som placeras i familjehem har olika behov. Därför kan familjehemmen se olika ut. Att det finns gott om tid och att familjens sociala situation är stabil är viktigt när man är familjehem. Gemensamt för barnen är att de behöver kärleksfulla, trygga och tydliga vuxna som har värme, tålamod och förmåga att sätta gränser. Det bör finnas plats i familjehemmet så att barnet kan få ett eget rum. Det är positivt om det redan finns barn i familjen, men oftast är det bra om barnet som placeras hos dig kan vara yngst och inte behöver konkurrera med jämnåriga.

Det placerade barnet kan behöva goda förebilder i den nya familjen, både i barn och i vuxna. Vi brukar säga att det måste finnas ett känslomässigt överskott hos dem som arbetar med familjehemsvård. Med det menar vi att ni behöver ha både empati och stort engagemang i barnet, men också i barnets familj och övriga nätverk. Livet som familjehem kan vara slitsamt, men också stimulerande och givande. Det är viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att ni vill ta emot barn i er familj och att man har som grundinställning att man inte ska ge upp.

Familjehemsvård handlar mycket om samarbete med andra betydelsefulla personer runt barnet. En viktig uppgift för familjehemmet är att hålla kontakt med barnets familj. Socialtjänsten har ansvaret för barn som är familjehemsplacerade och de ska tillsammans med familjehemmet och barnets föräldrar planera framtiden och följa barnets utveckling.

Stöd, handledning och fortbildning

Som familjehem anlitas du på uppdrag av Svalövs kommun. Socialtjänsten är ansvarig för placeringen i familjehemmet och har till uppgift att se till att familjehemmet får det stöd, handledning och fortbildning som behövs.

Varje placerat barn har en ansvarig socialsekreterare från sin hemkommun, som regelbundet ska besöka barnet.

Ekonomisk ersättning och avtal

När ett barn placeras i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjen och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi.

Som familjehem får du en ekonomisk ersättning som är uppdelad i två delar. Den ena är en omkostnadsdel som är skattefri och är avsedd att täcka familjehemmets utgifter för barnet såsom mat, boende, kläder, fickpengar, fritidsaktiviteter med mera. Den andra är en arvodesdel som beskattas och som är en ersättning/lön för att man tar på sig ett ansvarsfullt uppdrag. Arvodesersättningen är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande.

Hur blir man familjehem?

I Svalövs kommuns utredningsmodell ingår registerkontroller, hembesök, frågeformulär, djupsamtal, handledning till familjehemmet samt dokumentation.

Antalet familjehemsplacerade barn ökar och därmed behovet av nya familjehem och jourhem. Är du intresserad av att veta mer/anmäla ditt intresse av att vara familjehem - använd e-tjänsten Intresseanmälan familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur blir man kontaktperson, kontaktfamilj?

En kontaktperson eller kontaktfamilj har ett intresse av att hjälpa andra människor. Du finns då till för de barn och ungdomar som har ett behov av extra stimulans, stöd eller aktiviteter.

Kontaktfamiljens uppgift är oftast att ta emot barn eller ungdomar i sitt hem någon eller några gånger i månaden. För att bli kontaktperson/familj krävs det att du/ni har ett intresse av att hjälpa andra. Du/ni ska ha stabila förhållanden och kunna samarbeta. Det utgår ekonomisk ersättning samt stöd i uppdraget.

Vill du ansöka om en kontaktperson/familj eller anmäla intresse för att bli kontaktperson/familj - använd e-tjänsten Intresseanmälan familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakta utrednings- och uppföljningsenheten, barn och unga, familjehemssekreterare. Du kommer i kontakt med oss via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Adoption

Att adoptera betyder att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Par kan adoptera sambons, makens eller den registrerade partnerns barn.

Internationell adoption
Om du är intresserad av att adoptera från utlandet ska du först kontakta en adoptionshandläggare på familjerättsenheten för ett informationssamtal. Därefter får du gå en förberedande utbildning om adoption.

Utredning
Efter utbildningen gör familjerättsenheten en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder. Du får bland annat berätta om din bakgrund och hur ditt liv ser ut idag. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för socialnämndens beslut och kommer att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Medgivande
Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivförälder kan socialnämnden ge dig ett så kallat medgivande att adoptera. Ett barn som är adopterat från utlandet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Styvförälderadoption
Om du vill adoptera din partners barn måste du ansöka hos tingsrätten. Innan tingsrätten beslutar gör familjerättsenheten en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa.

Kontakt

Kontakta gärna vår gemensamma telefonrådgivning
Telefon: 042-10 36 00
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00, onsdag kl 15.00-17.00

Relaterade länkar

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gullvivan

Gullvivan är en barngrupp för barn mellan 7-12 år vars förälder/föräldrar eller annan viktig närstående har bekymmer med:

-Beroende (alkohol, droger eller spel om pengar)
-Psykisk ohälsa
-Våld. Barnet har bevittnat eller blivit utsatt för våld.

När en förälder, eller annan närstående, drabbas av svårigheter berörs hela familjen och påverkar barns vardag på många olika sätt. Det är lätt att tro sig vara ensam i sin situation.

Vid gruppträffarna träffar du jämnåriga som är i liknande situation som du själv. Varje grupp består av 4-6 barn.

Du får möjlighet att:

  • upptäcka att du inte är ensam
  • känna gemenskap med andra
  • få veta mer om psykisk ohälsa, missbruk och våld
  • förstå att det inte är ditt fel när en förälder eller andra närstående missbrukar eller är sjuk
  • få hjälp att upptäcka och förstå mer om dina egna behov, känslor och möjligheter
  • känna trygghet i att det man pratar om stannar inom gruppen.

Hur genomförs gruppträffarna?

Du deltar i gruppträff en gång i veckan under en termin tillsammans med gruppledare. Varje gruppträff har ett tema, t.ex. känslor eller självförtroende som innehåller bland annat samtal, lek, filmklipp och rollspel. Vi fikar tillsammans varje gång.

Information och föräldrakontakt

Vi som arbetar med Gullvivan träffar barnet tillsammans med föräldrar/annan närstående enskilt före gruppstarten för att informera om verksamheten.

Kontakt

Socialrådgivare på Öppna insatser: 0709- 47 50 09 eller 0709- 47 52 05.