Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en plats eller inte.

Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående, ärende och ska lämnas av myndighetsnämnden när någon begär det.

Behovet av att få ett förhandsbesked är störst vid åtgärder utanför detaljplan. Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan man först söka förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov. Den projektering som krävs för ett bygglov kan på detta sätt undvikas och då sparar sökande både tid och pengar.

Om man köper en obebyggd fastighet utan positivt förhandsbesked riskerar köparen att äga en fastighet som inte får bebyggas.

När behövs ett förhandsbesked?

Behovet av ett förhandsbesked är störst när man vill:

 • Uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område.
 • När man vill stycka av mark till en ny fastighet eftersom lantmäteriet kräver att det finns ett förhandsbesked vid deras handläggning.

Även inom detaljplanelagda områden kan det finnas behov av ett förhandsbesked.

Vad prövas i ett förhandsbesked?

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområdena ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för.

En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.

Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i mark och luft ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar som skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp samt avfallshantering måste också gå att ordna.

Ett positivt förhandsbesked ska innehålla en upplysning om att åtgärden inte får påbörjas. Det ska även innehålla de villkor som behövs för den kommande bygglovsprövningen.

Vid prövningen kan man komma fram till att:

 • En byggnad är lämplig på platsen = positivt förhandsbesked
 • En byggnad inte är lämplig på platsen = negativt förhandsbesked
 • Byggnad visserligen är lämplig på platsen men att den förutsätter planläggning = negativt förhandsbesked, eller
 • En byggnad är lämplig på platsen, men för att tillåtas måste den placeras på en viss plats på tomten = revidering av ansökan och sedan positivt förhandsbesked alternativt positivt förhandsbesked med villkor om placering.

Giltighetstiden

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Att ett beslut om förhandsbesked är bindande innebär att myndighetsnämnden vid prövningen av bygglovet endast får pröva frågor som inte avgjorts genom förhandsbeskedet.

Vilka handlingar behövs?

Följande handlingar behövs vid ansökan om förhandsbesked:
 • Ansökan om förhandsbesked.
 • Tomtkarta som visar den nya tilltänkta tomten, ungefär var huset ska placeras samt eventuell ny väg och utfart utritad.
 • Gärna foto eller typritningar som visar ungefär stil på byggnaden/byggnaderna.
 • Beskrivning av markanvändning idag och hur den brukas.
 • Redovisning om hur vatten och avlopp ska lösas på plats
 • Redovisning om hur el ska lösas på platsen.
 • Redovisning om hur avfallshanteringen ska lösas på plats.
 • Redovisning om hur bredband ska lösas på plats.