När krävs lov

Här har vi sammanfattat när du behöver ansöka om lov för olika typer av åtgärder och ändamål

Bygglov behövs om du vill bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller en anläggning. Handläggningstiden för ett normalt bygglov är tio veckor. Om det krävs lov eller inte varierar beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

När krävs det bygglov?

Bygglov krävs för att:

 • Bygga nytt (Carport och andra typer av skärmtak räknas som byggnad).
 • Bygga om och bygga till.
 • Bygga mur, stödmur och plank. Läs gärna riktlinjerna för murar och plank Pdf, 182.5 kB, öppnas i nytt fönster. innan du skickar in ansökan.
 • Använda byggnaden helt eller delvis för ett nytt ändamål.
 • Inreda byggnaden med fler bostäder eller lokaler.
 • Ändra utseendet på en byggnad genom att till exempel ändra kulör eller byta tak- och fasadmaterial.

Bygglov krävs också för:

 • Parkeringsplatser utomhus.
 • Upplag och materialgårdar.
 • Radiomaster, telemaster eller torn.
 • Transformatorstationer.
 • Vindkraftverk som är högre än 20 meter.
 • Vindkraftverk som placeras närmare fastighetsgränsen än vindkraftverkets egen höjd.
 • Vindkraftverk som monteras fast på en byggnad.
 • Vindkraftverk vars vindturbin har en diameter som är större än tre meter.
 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, m m.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter samt för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

  

När krävs det marklov?

Marklov krävs för att:  

 • Höja eller sänka marknivån med mer än 50 centimeter inom område med detaljplan. (Gäller även utanför detaljplan om kommunen bestämt att det så krävs i områdesbestämmelserna)
 • Fälla träd eller plantera skog inom ett område med detaljplan.

När krävs rivningslov?

Rivningslov krävs vid rivning av en byggnad eller delar av en byggnad inom området med detaljplan. (Gäller även utanför detaljplan om kommunen bestämt att det så krävs i områdesbestämmelserna).

När krävs skyltlov?

Ett skyltlov krävs när man vill sätta upp och ändra skyltar inom detaljplanerat område. (Gäller även utanför detaljplan om kommunen bestämt att det så krävs i områdesbestämmelserna)

Från och med 2017-07-01 krävs det bland annat inte bygglov för en skylt vars area är högst 1,0 m².

Tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov söks för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid. Åtgärden ska uppfylla något eller några men inte alla krav för ett bygglov. Giltighetstiden anges i lovet.

Den lovgivna tiden som anges får högst vara tio år men kan förlängas med fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga femton år.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Denna typ av bygglov söks om ändamålet har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söks för att få reda på om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats.
Läs mer om förhandsbesked.

Solceller och solfångare

Bygglov för solceller och solfångare

Från och med 1 augusti 2018 krävs det inte bygglov för solceller eller solfångare inom detaljplanerat område förutsatt att följande kriterier är uppfyllda:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • De ska följa byggnadens form
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • De får inte avvika i färg från eventuella bestämmelser i detaljplanen för färg på takmaterialet
 • Det får inte finnas krav på bygglov för solenergianläggningen enligt den detaljplan som gäller för området.

På byggnader som ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan solenergianläggningar monteras utan bygglov. Solceller och solfångare som placeras på marken kräver normalt inget bygglov.

Att tänka på när du uppför solceller och solfångare

 • Om byggnadens bärande konstruktion eller brandskyddet väsentligt påverkas av åtgärden kan det krävas en anmälan till myndighetsnämnden.
 • Alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
 • Placering och utformning får inte göras på sådant sätt som innebär fara eller en betydande olägenhet för omgivningen på annat sätt.

Om du har frågor vad som gäller för din fastighet ta kontakt med oss på bygglovsenheten.