När krävs inte lov eller anmälan

Här finns information om när det inte krävs lov eller anmälan för olika typer av byggnationer eller tillbyggen.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

Det är tillåtet att bygga friggebodar, skärmtak över uteplats och mur eller plank vid uteplatsen utan att söka bygglov som uppfyller nedanstående krav. De får dock inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Berätta gärna för dina grannar vad du planerar att göra. De uppskattar säkert att bli informerade.

Om du ändå vill placera dem närmare tomtgränsen måste antingen de grannar som berörs godkänna placeringen eller så måste du söka bygglov. Se i så fall till att få ett skriftligt godkännande innan du börjar bygga. Godkännandet görs lämpligtvis på en ritning som beskriver hur det ska se ut.

Om någon granne nekar måste du söka bygglov för att få saken prövad av myndighetsnämnden.

Observera att om tomtgräns utgörs av gata, väg eller park (allmän platsmark), måste bygglov alltid sökas.

Uteplats
Det är tillåtet att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank utan bygglov. Muren eller planket måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset och får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak
Det är tillåtet att bygga skärmtak över uteplatser i anslutning till bostadshus och över altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. Skärmtaken får ha sammanlagd yta på max 15 m².

Friggebod
Det är tillåtet att bygga en eller flera friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet. Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea får vara högst 15,0 m² och taknockshöjden högst 3,0 meter. Observera att friggebodar ska vara fristående.

Utanför detaljplanerat område & sammanhållen bebyggelse

Ekonomibyggnad
Ekonomibyggnader som ska användas inom jordbruk, skogsbruk eller fiske kräver oftast inget bygglov. Däremot så räknas inte alla byggnader som ekonomibyggnader därför rekommenderar vi er att ni tar kontakt med bygglovsavdelningen.

Liten tillbyggnad
Det är tillåtet att för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad utföra en liten tillbyggnad utan bygglov om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

Som riktlinje räknar Svalövs kommun en bygglovsbefriad liten tillbyggnad till högst 50 procent av huvudbyggnadens byggnadsyta men dock max 40 kvadratmeter.

Tillbyggnaden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen och får inte vara så betydande att den dominerar det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Komplementbyggnad
Det är tillåtet att för en- och tvåbostadshus att uppföra en komplementbyggnad (eller en mur eller plank) i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

Som riktlinje räknar Svalövs kommun en bygglovsbefriad komplementbyggnad till vara högst 25 procent av huvudbyggnadens byggnadsyta, dock max 40 kvadratmeter.

Komplementbyggnaden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen och får inte vara så betydande att den dominerar det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.