Tillsyn av fastigheter & tomter

I Svalövs kommun är det myndighetsnämnden som ansvarar för tillsynen inom följande områden här nedan.

Olovligt byggande - svart bygge

Om du utan lov gör något som behöver anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov så kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att t.ex. flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Kommunen är skyldig att se till att reglerna följs och att felet rättas till. Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det du byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för överträdelsen.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Kommunen dömer ut en sanktionsavgift i de fall byggherren 'byggt svart' eller på annat sätt inte följt gällande lagstiftning och det kan få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och företag.

Därför är det viktigt att alltid kontrollera vad som gäller för den åtgärd man vill utföra.

Byggsanktionsavgift
Byggsanktionsavgift är en avgift som tas ut vid olovligt byggande. Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är baserad på den påbörjade åtgärdens area och det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionotosavgift fattas.

Om flera olika lovpliktiga eller anmälningspliktiga åtgärder gjorts utan tillstånd så adderas summorna. Att göra rättelse innebär att byggsanktionsavgiften inte tas ut, men det är bygglovsenheten som gör bedömningen i varje enskilt fall om rättelse har gjorts. Rättelse måste ske innan myndighetsnämndens sammanträde för att undgå byggsanktionsavgiften.

På följande länk till Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olovligt byggande.

Gamla olovliga åtgärder
Om det gått mer än tio år från det att det olovliga byggdes kan myndighetsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legalisering av det olovligt utförda.

Anmäla olovligt byggande
Vill du anmäla ett olovligt byggande tar du kontakt med bygglovsenheten. Bygglovsenheten ser gärna att ni kommer in skriftligt med er anmälan.

Uppgifter som behövs vid en anmälan:

 • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden.
 • En beskrivning av åtgärden och om den pågår eller inte.
 • Karta/situationsplan som visar var på tomten åtgärden utförs.
 • Gärna fotografier
 • Dina kontaktuppgifter och information om var du bor och om du vill ha direkt svar ifrån oss. Du kan också välja att vara anonym vid din anmälan.

Hur en anmälan hanteras

Myndighetsnämnden gör en bedömning av din anmälan. Vi underrättar fastighetsägaren om din anmälan och därefter genomförs ett tillsynsbesök. Om det bedöms att någon olägenhet/störning föreligger ställs krav på att åtgärder ska vidtas.

Ni som anmälare, om ni inte valt att vara anonyma, kommer få ta del av beslutet.

Ovårdade tomter

Ovårdade tomter och byggnader
Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter samt trädgårdar.

Syftet med lagbestämmelserna är att minska risken för olyckor samt att se till att olägenheter inte uppkommer för trafik eller människor. Myndighetsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägaren håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick och kraven regleras i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Ovårdade tomter
Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdat. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara.

Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växtlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Myndighetsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att röja på tomten. Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som myndighetsnämnden bestämt.

Förfallen byggnad
Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Det finns en skyldighet att hålla sin byggnad hel och ordnad. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde.

Det är viktigt att påpeka att det är du som fastighetsägare som ska se till att byggnaden inte förfaller, detta gäller oavsett om du bor på adressen eller inte.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Myndighetsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga eller reparera huset. I de fall huset skulle vara väldigt skadat kan myndighetsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan huset vara så skadat att det måste rivas.

Om det behövs kan myndighetsnämnden genomföra åtgärderna på ägarens bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning.

Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som myndighetsnämnden bestämt.

Anmälan av klagomål
Vill du anmäla en ovårdad tomt eller förfallen byggnad tar du kontakt med bygglovsenheten.

Uppgifter som behövs vid en anmälan:

 • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden.
 • En beskrivning av åtgärden och om den pågår eller inte.
 • Karta/situationsplan som visar var på tomten åtgärden utförs.
 • Gärna fotografier
 • Dina kontaktuppgifter och information om var du bor och om du vill ha direkt svar ifrån oss. Du kan också välja att vara anonym vid din anmälan.

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i myndighetsnämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslut beslutsinstans.

Hur en anmälan hanteras
Myndighetsnämnden gör en bedömning av din anmälan. Vi underrättar fastighetsägaren om din anmälan och därefter genomförs ett tillsynsbesök. Om det bedöms att någon olägenhet/störning föreligger ställs krav på att åtgärder ska vidtas.

Ni som anmälare, om ni inte valt att vara anonyma, kommer få ta del av beslutet.

Tillgänglighet

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. Det innebär att alla enkelt avhjälpa hinder på allmänna platser ska avhjälpas.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Kontroll av ventilationen i byggnader ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion. Det är fastighetsägarens ansvar att en OVK görs inom de intervall som är satta.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion.

Strandskydd

Strandskyddets syften

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra överexploatering vid stränder, sjöar och vattendrag samt för att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet också till att skydda den biologiska mångfalden genom att bevara land- och vattenområden. Därför får inte heller åtgärder som skadar växt- och djurlivet utföras.

I jämförelse med övriga riket har Skåne låg andel allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora delar av landskapet karaktäriseras av intensivt jordbruk och hög befolkningstäthet. Det finns många olika intressen som konkurrerar om marken nära vatten, så som rekreation, växt- och djurliv. Därför är arbetet med att bevara miljön och säkra tillgängligheten längs med Skånes stränder mycket betydelsefullt.

Strandskyddsbestämmelser

Strandskyddet omfattar både land och vatten. Skyddszonen för strandskydd sträcker sig normalt 100 meter från strandlinjen i båda riktlinjerna vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet enligt 7 kap 15 § miljöbalken att:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i ovanstående punkter.
 • Vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Ansökan om dispens från strandskydd

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt. Det finns i miljöbalken sex särskild skäl för dispens från förbud att bygga nära stränder (se länk från strandskyddsdelegationen angående särskilda skäl).

Bygglov inom strandskyddsområde kan medgivas först efter det att dispens för strandskyddet har beviljats.

Från och med 1 juli 2009 gäller nya strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna har fått huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Kommunerna har även huvudansvaret för tillsynen inom strandskyddsområdena där Länsstyrelsen har en roll som granskare för att bevaka strandskyddets intressen och för att besluta om prövning av kommunala beslut.

Utökat strandskydd

Länsstyrelsen har fattat beslut om utökat strandskydd. Beslutsunderlag med tillhörande kartor över aktuella områden hittar du på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att ansöka om strandskyddsdispens

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om dispens ska skickas in till: Svalövs kommun, Bygglov, 268 80 Svalöv.