När krävs anmälan

Vissa åtgärder som normalt sett kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och två-bostadshus men kräver en anmälan. Några åtgärder är uppräknade här nedan

Viktigt att tänka på!

Innan man startar en byggnation är det viktigt att tänka på följande:

 1. Att göra en anmälan till myndighetsnämnden med tillhörande
  handlingar.
 2. Att invänta ett startbesked ifrån myndighetsnämnden.

Anmälan eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till myndighetsnämnden.

I vissa fall kan det även innebära att du behöver söka bygglov för din installation eller ändring t ex om skorstenen placeras utvändigt på fasaden.

Vad ska en anmälan eldstad/kamin innehålla:

 1. Ansökan Anmälan eldstad. Information om vilken typ av
  eldstad/kamin det gäller.
 2. Planritning skala 1:100, där ni visar var i huset eldstaden ska placeras.
 3. Situationsplan 1:400 eller 1:500. Om ni har flera byggnader på tomten ska det markeras ut vilken byggnad det gäller.
 4. Sektion 1:100, som visar höjd skorsten från nock samt från takfall.
 5. Prestandadeklaration för vald eldstad/kamin.
 6. Komma in med ett förslag på kontrollplan

Vad gäller för Attefallshus?

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 m².

Huset kan antingen användas som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad) och får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. (se nedan)

Ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker.

Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR och Europeiska konstruktionsstandarder (BFS2011:10), EKS ska följas.

Vad gäller vid tillbyggnad?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 m². Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd och får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. (se nedan)

Vad gäller för takkupor?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till.

Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Ska du inreda ytterligare en bostad?

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en självständig bostad. Denna ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad. BBR och EKS ska följas i tillämpliga delar. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.

Bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen?

Om du ändå vill placera din byggnation närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste antingen de grannar som berörs godkänna placeringen eller så måste du söka bygglov. Se i så fall till att få ett skriftligt godkännande innan du börjar bygga. Godkännandet görs lämpligtvis på en ritning som beskriver hur det ska se ut.

Om någon granne nekar måste du söka bygglov för att få saken prövad av myndighetsnämnden.

Observera att om tomtgräns utgörs av gata, väg eller park (allmän plats) måste bygglov alltid sökas.

Om byggnaden ligger nära strand, järnväg, riksintresse m.m

Ligger byggnaden inom strandskyddsområden (normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag), nära järnväg eller inom område för riksintresse om kulturmiljövård eller naturvård så gäller andra regler.

Kontakta därför myndighetsnämnden för information om vad som gäller.

Övriga åtgärder som kräver anmälan

Följande åtgärder kräver inget bygglov men dock en anmälan:

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som inte kräver ett separat rivningslov.
 • Ändring av en byggnad så att bärande konstruktioner berörs.
 • Ändring av en byggnad så att planlösningen påverkas.
 • Installation eller ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnader.
 • Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt.
 • Ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av värdefull byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser.
 • Nybyggnad eller ändring av ett vindkraftverk.
 • Ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus.

Mer information om kaminer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.