Avgifter för vård och omsorg

Omsorgspersonal som hjälper en brukare.

Foto: Mostphotos.

Svalövs kommun tar ut en avgift för de insatser du blivit beviljad, exempel på insatser kan vara omvårdnad, inköp, städ, trygghetslarm, dagverksamhet med demensinriktning och hemsjukvård.

Reglerna för avgiftsberäkning inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen och avgiften får aldrig överstiga kommunens självkostnadspris.

Avgifterna för respektive insats beslutas av politikerna i Svalövs kommun och räknas om årligen.

Så beräknas din omvårdnadsavgift

Vad just din avgift blir regleras utifrån vilken typ av stöd det handlar och hur omfattande stödet är samt din aktuella inkomst och boendekostnad.

Dina bruttoinkomster* läggs först samman. När sedan skatterna räknats ifrån din bruttoinkomst får vi fram nettoinkomsten som används för att beräkna din omvårdnadsavgift.

Från nettoinkomsten, alla inkomster efter skatt, dras boendekostnader och ett så kallat minimibelopp av. Minimibeloppet är ett schablonbelopp som du ska ha kvar av egen inkomst innan kommunen har rätt att ta ut avgift för vård och omsorg.

Det som är kvar kallas avgiftsutrymmet och är det som bestämmer hur mycket du anses kunna betala för dina insatser.

För makar eller registrerade partners läggs era inkomster ihop och delas på två. Var och en i hushållet betalar avgift för det stöd man blivit beviljad. Sambos räknas var för sig.

* I bruttoinkomsten ingår exempelvis bostadbidrag, bostadtillägg och boendetillägg.

Frågor, förklaringar och svar

Vad är minimibelopp?

Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, dagstidning, hushållsel, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor, möbler och husgeråd samt läkemedel.

För 2024 är minimibeloppet:

  • 7 062 kronor för ensamstående.
  • 5 762 kronor för gifta/sambo och registrerade partners.

Om avgiftsutrymmet blir negativt, det finns alltså inte tillräckligt med pengar för att täcka minimibeloppet, har du som är över 65 år möjlighet att ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten.

Kriterierna för detta kan du läsa mer om på Pensionsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du betalar inte mer än maxtaxan

Maxtaxa är den högsta avgiften som Svalövs kommun får ta ut för hemvård, trygghetslarm, omvårdnadsavgift på särskilt boende och kommunal hälso- och sjukvård. Du betalar aldrig mer än maxtaxan. Maxtaxan gäller varje enskild person.

Maxtaxan är ett nationellt fastställt högsta belopp som du kan betala för dina vård- och omsorgsinsatser. 2024 är det beloppet 2 575 kronor per månad.

Om du inte lämnar uppgifter om dina inkomster och boendekostnader har Svalövs kommun rätt att debitera dig upp till gällande maxtaxa utan prövning mot förbehållsbeloppet.

Prislista stöd/insatser

Prislista 2024 - stöd/insatser (fr.o.m 1 juni)
INSATSER


KOSTNADER

Trygghetslarm

286 kronor installationsavgift - engångskostnad

293 kronor per månad - Abonnemangskostnad

Omvårdnad, service och delegerade medicinska insatser

Upp till 1 timme/månad = 426 kr/månad.

1-3 timmar/månad = 852 kr/månad.

3-8 timmar/månad = 1 704 kr/månad.

Mer än 8 timmar/månad = 2 575 kr/månad.

Ledsagning/Avlösarservice

Avgiftsfritt upp till 12 timmar per månad. Därefter debiteras omvårdnads/serviceavgift.

Matdistribution

Måltid 69 kr/portion. Ingår ej i maxtaxa eller i avgiftsutrymme. Distributionsavgift 6 kr/portion.

Dagverksamhet

Endast avgift för måltid 63 kr/portion. Ingår inte i maxtaxa eller i avgiftsutrymmet.

Korttidsboende

212 kr/dygn.


Innefattar vård, boende, mat och förbrukningsvaror. Mat utgör 121 kr/dygn och ingår inte i maxtaxa eller avgiftsutrymmet.

Första dygnet är avgiftsfritt men du betalar för hela utskrivningsdygnet, oavsett när du lämnar korttidsboendet.

Särskilt boende

Hyra: 6 055 - 8 024 kr/månad.

Mat alla måltider: 3 632 kr/månad.

Omvårdnadsavgift: 2 575 kr/månad.

Hemsjukvård

426 kr/besök.

Innefattar besök av legitimerad personal
(sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut).

Gäller även utprovning av hjälpmedel samt andra bedömningar.

Korttidslån av hjälpmedel

122 kr/månad oavsett antal hjälpmedel.

Insatsen utvärderas efter tre månader. Ingår inte i maxtaxan eller i avgiftsutrymmet.

Hämtning av hjälpmedel

500 kr. Ingår inte i maxtaxa eller i avgiftsutrymmet.

Om du själv lämnar tillbaka rengjorda hjälpmedel debiteras du ingen avgift.

Exempel på avgifter

Exempel 1

Nettoinkomst/månad – boendekostnad/månad – minibelopp/månad = avgiftsutrymme/månad.


Aktuell inkomst efter skatt:

+ 9 872 kr

Bostadstillägg:

+ 4 987 kr

Bostadskostnad:

- 5 938 kr

Minimibelopp:

- 7 062 kr

Avgiftsutrymme:

+ 1 859 kr

Avgiften kan aldrig bli högre än 1 859 kronor i månaden.

Måltider ingår inte i avgiftsutrymmet

Exempel 2

Nettoinkomst/månad – boendekostnad/månad – minibelopp/månad = avgiftsutrymme/månad.


Aktuell inkomst efter skatt:

+ 9 000 kr

Bostadskostnad:

- 4 897 kr

Minimibelopp:

- 7 062 kr

Avgiftsutrymme:

0 kr

Negativt avgiftsutrymme genererar ingen faktura.
Måltider ingår inte i avgiftsutrymmet.


Om du har synpunkter på ditt beslut

Har du synpunkter på eller frågor kring ditt avgiftsbeslut, debitering, vill rätta till eventuella felaktigheter eller meddela ett avslut är du välkommen att kontakta avgiftshandläggarna.

Kontakt avgiftshandläggarna:

Telefontider: måndag till fredag, klockan 08.30-10.00.
Telefon: 0418-47 52 01

Du kan även kontakta oss via mejl på: myndighetsenheten@svalov.se.

Kan jag överklaga mitt avgiftsbeslut?

Om du anser att ditt avgiftsbeslut är felaktigt kan du överklaga detta. Din överklagan ska ha inkommit till Myndighetsenheten inom tre veckor från den dag du tog del av ditt beslut.

Din överklagan ska innehålla följande uppgifter:

  • Ditt för och efternamn.
  • Personnummer och adress.
  • Vilket beslut du vill överklaga samt hur du önskar att få beslutet ändrat.

Din överklagan skickas till:

Svalövs kommun
Social sektor
Avgiftsdebitering
268 80 Svalöv

Frågor eller önskan om hjälp

Har du frågor eller om du önskar hjälp med din överklagan ber vi dig ta kontakt med avgiftshandläggaren så fort du tagit del av ditt beslut.

Kontakt avgiftshandläggarna:

Telefontider: måndag till fredag, klockan 08.30-10.00.
Telefon: 0418-47 52 01.

Du kan även kontakta oss via mejl på: myndighetsenheten@svalov.se.

Hur avbokar jag stöd/insats eller särskilt boende?

Om du på förhand vet att du inte vill ha någon hjälp utförd behöver du avboka detta 14 kalenderdagar innan planerat besök för att undvika debitering. Vid utebliven avbokning debiteras du enligt schablontid.

Avsluta stöd/insats

Vid avslut av stöd/insats är det viktigt att du, anhörig eller god man/förvaltare/ombud omgående meddelar avslut av stöd/insats till biståndshandläggare.

Kontakt biståndshandläggare:
Telefon: 0418-47 51 16
E-post: myndighetsenheten@svalov.se

Avsluta särskilt boende

Vid avslut av särskilt boende är det viktigt att du, anhörig eller god man/förvaltare/ombud omgående meddelar avslut till avgiftshandläggare.

Kontakta avgiftshandläggarna:
Måndag till fredag, kl. 08.30-10.00.
Telefon: 0418-47 52 01.
E-post: myndighetsenheten@svalov.se

Avboka hemvårdsbesök eller frågor om utförd tid

Om du på förhand vet att du inte vill ha någon hjälp utförd behöver du avboka detta 14 kalenderdagar innan planerat besök för att undvika debitering. Vid utebliven avbokning debiteras du enligt schablontid.

Om du har frågor gällande utförd tid hos dig, vänligen kontakta ditt hemvårdsområde:

Slätten
Billeberga, Teckomatorp och Tågarp med omnejd: 0418-47 51 84

Åsen
Kågeröd och Röstånga med omnejd: 0418-47 51 84

Centrum
Svalövs tätort: 0418-47 51 86

Köket Ängslyckan
Teckomatorp: 0418-47 52 89

Avboka beställd mat

En eventuell avbokning av beställd mat görs senast en vecka innan aktuell leveransdag till måltidsköket på Ängslyckan i Teckomatorp. Detta för att undvika debitering. Annars levereras och debiteras beställd mat.

Kontakt måltidsköket på Ängslyckan i Teckomatorp:
Måndag till fredag: kl. 08.30-10.00.
Telefon: 0418-47 52 89.

När kan man ansöka om jämkning?

Är du ensamstående och flyttar in på ett särskilt boende har du möjlighet att ansöka om jämkning för dubbla boendekostnader.

För att makar/sammanboende/registrerad partner ska beviljas jämkning krävs att båda personerna har beviljats bistånd till särskilt boende.

Det är möjligt att söka om jämkning för de tre första månaderna. Beräkningen sker på den lägsta boendekostnaden.

Vid en jämkningsansökan ska du lämna underlag för att bostaden är under avveckling (hyresrätt eller ägd bostad).

Ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om jämkning finns på det särskilda boendet, i kommunens e-tjänstportal eller hos avgiftshandläggarna.