Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för funktionshindrade, pensionärer och kommunens styrelser, nämnder, och beredningar.

Rådet är inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter.

Syfte

  • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade och pensionärer.
  • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Rådet ska verka för att de funktionshindrades och pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Rådet ska verka för att de funktionshindrades och pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder, utskott, beredningar och verksamheter.
  • Rådet kan initiera nya frågor för funktionshindrade och pensionärerna i styrelser, nämnder, utskott, beredningar och verksamheter.
  • Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör de funktionshindrade och pensionärer.
  • Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.