Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet

Om du behöver hjälp och stöd att klara dig själv i hemmet kan du få det av kommunen. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt eget hem så länge som möjligt.

Hemvård

Hemvård är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Målet är att den som behöver hemvård ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar i sitt eget hem.

I Svalövs kommun arbetar vi med en behovsplan. Behoven av tjänster bedöms av biståndshandläggare. Tillsammans med vårdtagaren går man igenom insatserna, sätter mål, preciserar tider för besök med mera. En genomförandeplan upprättas och skrivs under av den enskilde när den är färdig.

Exempel på insatser: hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, hjälp att äta, extra tillsyn som besök och telefonkontakt, social samvaro. Dessutom insatser som matdistribution, inköp och ärenden, tvätt och städning.

Omfattningen kan variera mellan några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dygn. Insatserna anpassas efter den enskildes behov.

I hemvården arbetar vi med ett salutogent synsätt. Det innebär att vi tar till vara det som gör att människor fungerar och mår bra. Trots sjukdom eller funktionshinder är det viktigt att känna mening i livet. Svalövs kommun prioriterar delaktighet och att man som enskild är med om att skapa sin omsorg.

Hemsjukvård och rehabilitering

I hemsjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Hemsjukvård erbjuds när man inte själv eller med hjälp av ledsagning kan ta sig till den vård eller hjälp man behöver oavsett ålder. Vårdbehovet prövas individuellt av kommunens legitimerade personal och planeras i samråd med enskilde. Hemsjukvården ansvarar även för insatser på kommunens särskilda boenden och LSS-verksamhet.

Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömmer och förskriver hjälpmedel samt utför tidsbegränsad rehabilitering i den enskildes bostad. Målet är att den eskilde efter en skada eller sjukdom, åter ska kunna klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt.

Kommunens legitimerade personal arbetar med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.

Hjälpmedel

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster bedömer den enskildes behov och förskriver hjälpmedel. Det är ett personligt lån och får ej överlåtas till annan person.

Förskrivet hjälpmedel ska rengöras och underhållas. Kostnader för eventuellt byte av däck och slang står man själv för. Om ett hjälpmedel är trasigt ska man kontakta den sjukgymnast eller arbetsterapeut som förskrivit det.

Vissa hjälpmedel såsom elektriska rullstolar, syn-, hörsel- och kommunikationshjälpmedel, ortopedtekniska-, kosmetiska- och medicinska behandlingshjälpmedel ansvarar Region Skåne för.

När behov av hjälpmedel upphör ska dessa rengöras och återlämnas. Var god ring och boka tid för återlämningen genom att kontakta arbetsterapeut/sjukgymnast i det område du bor.

Trygghetslarm

En generös inställning till trygghetslarm underlättar också den enskildes möjligheter att välja kvarboende. Alla kommuninvånare över 65 år kan ansöka om trygghetslarm. Du som är 75 år eller äldre blir beviljad trygghetslarm utan individuell prövning.